Menu
Obec Hontianske Nemce
Obec Hontianske Nemce

Vítame Vás na stránke obce Hontianske Nemce

rozšírené vyhľadávanie

Základné údaje

Verejná správa funguje na Slovensku na troch stupňoch – obec, kraj a štát, v oddelenom modeli dvoch zložiek - štátna správa a územná samospráva.

Samospráva obce

1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takého úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

2. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce:

a) orgánmi obce,
b) hlasovaním obyvateľov obce,
c) verejným zhromaždením obyvateľov obce.

3. Obec pri výkone samosprávy najmä:

a) vykonáva úkony, súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, dočasne ponechaným obci do užívania,
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet,
c) vykonáva správu miestnych daní a poplatkov,
d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, najmä vydáva záväzné stanoviská k začatiu investičnej a podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb v obci s investičným alebo podnikateľským zámerom, zaujíma stanoviská k využitiu miestnych zdrojov, k zámerom ich činnosti, ak sa týkajú záujmov obyvateľov obce,
e) vykonáva výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecných cintorínov, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, miestnych kultúrnych pamiatok a stavieb,
f) zabezpečuje verejno-prospešné služby a to odvoz komunálneho odpadu a čistenie obce, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a verejnú dopravu,
g) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky pre zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vzdelanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
h) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce,
i) obstaráva a schvaľuje územno-plánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón a koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
j) vykonáva vlastnú investičnú a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
k) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby a zariadenia,
l) organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
m) zabezpečuje verejný poriadok v obci, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
n)zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
o)plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
p) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
r) vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku.

4. Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.

5. Obec spolupracuje v záujme svojho rozvoja s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

Obec má dvojakú pôsobnosť - tzv. samostatnú a tzv. prenesenú.
Samostatná pôsobnosť obce - výkon záležitostí zabezpečuje obec, a to vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Výkon samosprávnych funkcií obcí patrí do samostatnej pôsobnosti a je výrazom decentralizácie verejnej správy (nositeľom správy je iný subjekt než štát).
Do tejto skupiny možno zaradiť záležitosti a úkony, ktorý sa dotýkajú predovšetkým života obyvateľov obce (v súlade so zákonmi a ústavou).
Pri prenesenej pôsobnosti ide o výkon záležitostí verejnej správy, ktoré sú na obec prenesené (zo štátu) jednotlivými právnymi predpismi. Plnenie úloh v rámci tejto prenesenej pôsobnosti znamená dekoncentráciu štátnej správy (ide o tzv. nepriamy výkon štátnej správy).

V rámci pôsobnosti obce rozlišujeme úlohy samosprávy na:

  • fakultatívne (dobrovoľné) úlohy - je na vôli obce, či bude alebo nebude určité záležitosti vykonávať a zabezpečovať (napr. obec môže rozhodnúť, ktoré miestne dane bude vyberať, môže tiež rozhodnúť o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí...)
  • obligatórne (povinné) úlohy - plnenie týchto úloh má záväzný charakter a pri splnení zákonných podmienok je obec povinná tieto úlohy plniť (obec rozhoduje len o tom, akým spôsobom ich splní). Do tejto oblasti patrí napr. povinnosť obce vykonávať výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií.

Základným dokumentom obce je Štatút obce. Ten upravuje postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce.

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5
1
6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

MUNIPOLIS - Mobilný rozhlas

munipolis

Sociálne siete

facebook

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.