OBEC  HONTIANSKE   NEMCE

 

 

 

Zámer

 

 

Obec Hontianske Nemce zverejňuje  zámer o prenájom nebytových priestorov

 

 

v časti budovy Kravín – Domaníky,  LV 361. parc. č. 755/29 , KN-C 220/7 sup.č. 28,  k.ú. Domaníky pre občianske združenie Atmosféra, IČO:50088491, 962 65 Hontianske Nemce č. 175, za účelom zriadenia skladového priestoru v rozlohe 409 m2 na dobu  n e u r č i t ú.

Cena prenájmu nebytových priestorov 8,30 €/1 m2. 

 

 

 

Zverejnené: 28.05.2019

Zvesené:   

 

 

 

                                                                                                        PaedDr. Jozef Nemec

                                                                                                               starosta obce