Terénna sociálna práca sa v obci Hontianske Nemce začala vykonávať od 1. júna 2016 do 30.06. 2019 na základe účasti v národnom projekte realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Účelom projektu je zabezpečenie terénnej sociálnej práce prostredníctvom terénnej pracovníčky poskytujúcej nevyhnutnú pomoc obyvateľom obce Hontianske Nemce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s mal. deťmi a seniorom. Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečuje1 terénna sociálna pracovníčka, ktorá má kanceláriu v priestoroch Obecného úradu v Hontianskych Nemciach.


Priložené dokumenty (1):