ČO JE ODPAD?

Zákon o odpadoch charakterizuje odpad ako „hnuteľnú vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom či osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť „. V súčasnom období zostáva obrovské množstvo odpadov vytvorených v posledných desaťročiach na skládkach, ktoré zostanú pre ďalšie generácie obrazom našej doby. Možno sa naši potomkovia budú čudovať, ako sme mohli tak neuveriteľne plytvať prírodnými zdrojmi a vyhadzovať využiteľné druhotné suroviny.

Čas rozkladu niektorých materiálov

papier: 2 – 4 týždne,banánové, pomarančové šupky: 3-5 týždňov, vlnený materiál napr. klobúk: 1 rok,jednorázové plienky: 10-20 rokov, cínová, hliníková plechovka, sklenená fľaša: 500 alebo viac rokov,plástová fľaša na malinovku, plástové obaly: tisíce rokov. Uvedený čas je len orientačný a vo veľkej miere závisí na fyzikálno-chemických podmienkach rozkladu.

Prečo je dôležité recyklovať?

Šetrenie primárnych surovýn a prírodných zdrojov, šetrenie energiou.

Produkcia menšieho množstva odpadov- nižšia záťaž na životné prostredie a znižovanie vynaložených nákladov na likvidáciu odpadov.

Zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľstva.

ČO MOŽE UROBIŤ OBČAN ?

Začnite doma, v práci a škole triediť odpady a odovzdajte ich na recykláciu.

Snažte sa svojím osobným príkladom ovplyvňovať situáciu v oblasti životného prostredia v rodine, v práci, škole a v obci. Nevytvárajte v prírode čierne skládky a zároveň upozorňujte na vytváranie týchto skládok.

Vytvorte si vo svojej záhrade kompostovisko a tak znížite náklady na vývoz odpadu

Nehádžte do zberných nádob a kontajnerov – plásty, papier, kov, sklo, biologický odpad, nebezpečný odpad.

Nikdy nespaľujte odpady v domácnosti! Vystavujete sa pôsobeniu škodlivých chcemických látok.

Chráňte osobným príkladom majetok obce, ktorý slúži k realizácii separovaného zberu odpadov.

Rešpektujte zákon o odpadoch a všeobecne záväzné nariadenie obce H.Nemce o odpadoch.

Každý z nás môže pomocť!

Osvojme si všeobecne známe pravidlá:

Minimalizujme vznik a škodlivosť odpadu.

Opätovne používajme veci použiteľné.

Separujeme odpad pre recykláciu a kompostovanie.

NEZABÚDAJME: ZEM NIE JE NA JEDNO POUŽITIE !


Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2006 o odpadoch

VZN o odpadoch je sprístupnené k nahliadnutiu na OcÚ každému občanovi, ktorý o to požiada.

Časť VZN § 4 Povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu

Pôvodca a držiteľ je povinný:

a) trvalo udržateľne nakladať s odpadmi, t.j. v prvom rade odpadom predchádzať a obmedzovať ich vznik. Ak však pri činnosti pôvodcu vzniknú odpady, je pôvodca alebo držiteľ povinný zabezpečiť v maximálnej možnej miere ich materiálové alebo biologické zhodnotenie,

b) všetci pôvodcovia komunálneho odpadu sú povinní stať sa účastníkmi obecného systému zberu komunálneho odpadu,

c) držitelia komunálneho odpadu sú povinní zbierať oddelene odpad vytriedený na jednotlivé zložky podľa §5 tohto VZN, a tento ukladať do nádob a miesta určené pre zber týchto odpadov,

d) fyzické a právnické osoby s produkciou odpadu, ktorá presahuje štandardné množstvá alebo s osobitnými požiadavkami si dojednajú podmienky osobitne s obcou,

e) zabezpečiť si potrebný počet zberných nádob na zber komunálneho odpadu, aby nedochádzalo k prepĺňaniu nádob,

f) pri alekjkoľvek manipulácii s komunálnym odpadom je každý povinný, dbať na to, aby nedošlo k znečisteniu verejných a otvorených priestranstiev, najmä okolia zberných nádob. Ak došlo k znečisteniu, odstráni to ten, kto to spôsobil. V zimnom období odstrániť sneh z okolia zbernej nádoby, prípadne odstrániť iné prekážky, ktoré by mohli brániť zvozovému vozidlu pri vyprázdňovaní zbernej nádoby,

g) zberné nádoby alebo zberné vrecia pripraviť v dohodnutý deň na vyprázdňovanie alebo zber pred brány RD, alebo na určené miesto tak, aby boli ľahko prístupné zvozovému vozidlu,

h) umiestnenie zberných nádob je potrebné zabezpečiť tak, aby pracovníci poverení vývozom mali dobrý prístup k nádobám,

i) dobať na to, aby zberná nádoba slúžila iba na zber určeného komunálneho odpadu,

j) dbať o riadny technický stav zberných nádob,

k) vlastník zbernej nádoby je povinný minimálne dvakrát do roka vykonávať dezinfekciu zberných nádob,

l) zakazuje sa spaľovať komunálny odpad a jeho zložky v domácnostiach a iných nehnuteľnostiach alebo na otvorenom priestranstve bez príslušného oprávnenia,

m) na každého pôvodcu, ktorý vykonáva činnosť alebo organizuje podujatie pre verejnosť na verejných priestranstvách na území obce, sa primerane vzťahuje ustanovenia § 4 tohto VZN. Ďalej je pôvodca pri uskutočňovaní danej aktivity povinný obmedzovať vznik odpadu, ktorý vzniká jemu a zákozníkom pri uskutočňovaní danej aktivity. Pri prípadnom vzniku odpadov zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie alebo zabezpečiť zneškodnenie týchto odpadov,

n) držiteľ starého motorového vozidla je povinný konať podľa časti 6 zákona 223/2001,

o) držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať len subjektu, ktorý je držiteľ autorizácie tzv.Osobitného oprávnenie udeleného Ministrestvom životného prostredia SR na nakladanie s týmito odpadmi.

p) majitelia septikov, resp. iní užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod., sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodňovanie kalov v súlade s VZN, viesť evidenciu vývozov a uschovať doklady o vývoze po dobu 3 rokov. Vykonávať zber, prepravu a zneškodnenie kalov zo spetika môže na území obce len organizácia poverená zberom a má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

§ 14

    Zákazové ustanovenia

Zakazuje sa:

1) Ukladať odpad na iné miesta, než sú určené VZN.

2) Ukladať odpady mimo určených zberných nádob a zberných vriec.

3) Druhotne využiť drobný stavebný odpad na území obce bez predchádzajúceho súhlasu obce.

4) Spaľovať odpady na území obce a to aj odpady uložené v zberných nádobách.

5) Vyberať odpady zo všetkých druhov zberných nádob a zberných vriec.

6) Zmiešavať nebezpečné odpady s obsahom škodlivín s komunálnymi odpami a drobnými stavebnými odpadmi.

7) Používať zberné nádoby určené na dočasné ukladanie verejných smetí, umiestnené na ukladanie iných druhov odpadov.

8) Zneškodniť odpad inak, ako v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN.

9) Ukladať nenezpečný odpad na verejné priestranstvo mimo stanovený deň.

10) Premiesťňovať zberné nádoby alebo využívať zberné nádoby na iné účely, než je stanovené v tomto VZN.

11) Vyhadzovať odpad alebo zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného toku.

12) Vypúšťať zvyšky nebezpečného odpadu do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie.

13) Uskladňovať biologický odpad zo záhrad do veľkoobjemových kontajnerov a zberných nádob.

14) Uložiť opotrebované pneumatiky alebo časti z pneumatík do zberných nádob alebo vytvárať skládkovanie.

15) Ukladať do zberných nádob, kontajnerov alebo odpadových vriec tlejúci alebo žeravý odpad.

§ 15
Priestupky

Priestupku sa dopustí ten, kto:


a) zneškodní odpad alebo znehodnotí odpad v rozpore s VZN o odpadoch,

b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou vo VZN a podľa zákona 223/2001

c) nesplní oznamovaciu povinnosť, ktorá vyplýva z VZN a podľa zákona 223/2001

d) neposkytne obcou požadované údaje podľa zákona 223/2001

e) poruší ustanovenia VZN §14 odst.1až15.

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až e) možno uložiť pokutu do 5000.- Sk.