Cieľ kontroly: kontrola dodržiavania a uplatňovania VZN a zákona o verejnom obstarávaní a o rozpočtových pravidlách.

Kontrola je vykonaná podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti uznesením č. 63/A/2020 schváleným obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2020.


Priložené dokumenty (1):