Obec Hontianske Nemce informuje

 •   Trasa R3 v Hontianskych Nemciach

  Na Obecnom úrade v Hontianskych Nemciach si môžete pozrieť trasovanie rýchlostnej cesty R3 na veľkom plagáte

 •   Okresný úrad Zvolen pozemkový a lesný odbor - rozhodnutie

 •   R3 Zvolen - Šahy - pozvánka na verejné prerokovanie
  Priložené súbory:


 •   Výberové konanie

  Obec Hontianske Nemce vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto upratovačky s nástupom od 1.2.2019.

  Písomnú žiadosť je potrebné doručiť na Obecný úrad Hontianske Nemce najneskoršie do 10.1.2019.


 •   Pozvánka na verné prerokovanie - Rýchlostná cesta R3 Zvolen - Šahy dňa 09.01.2019 o 19.00
  Priložené súbory:


 •   Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 22.01.2019

 •   Vyhodnotenie VOS na odkúpenie vozidla IFA a AVIA

 •   Oznámenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

 •   Pozvánka na zasadnutie OZ 13.12.2018 o 16.30

 •   Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021

 •   Návrh rozpočtu obce Hontianske Nemce na rok 2019, Výhľad na rok 2020, 2021

 •   Pozvánka na zasadnutie OZ 04.12.2018 o 17.00

 •   Oznámenie o strategickom dokumente ako dotknutá obec – Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2

  Obec Hontianske Nemce  týmto zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente  „ Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“ ako dotknutá obec, v zmysle § 6, ods.2, písm. c)  zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

  Do oznámenia  je možné nahliadnuť na Obecnom úrade Hontianske Nemce  počas stránkových hodín, po dobu 15 dní, počínajúc dňom 20.11.2018.
  Vyhlásené obecným rozhlasom,  internetovou stránkou, úradná tabuľa dňa 20.11.2018 

  Vyhlásil pracovník: Nečasová Eliška 


 •   Prestavba starého obecného úradu - rozhodnutie

  Po mnohých stretnutiach, vyjednávaniach a po úspešnom zvládnutí všetkých náležitostí spojených s vypracovaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok, sme konečne dostali rozhodnutie (takmer 220.000 €) o prestavbe bývalého obecného úradu na komunitné centrum. V zrekonštruovanej budove si miesto nájde každá veková skupina - od mládeže až po seniorov. Táto staručká budova dostane nový vzhľad a opäť sa do nej, po rokoch, vráti život.

 •   Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

  ZOZNAM  ZAREGISTROVANÝCH  KANDIDÁTOV

  pre voľby do Obecného zastupiteľstva v obci Hontianske Nemce

   

  Obec Hontianske Nemce  u v e r e j ň u j e  podľa § 173 ods.2 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach  výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

   

  Volebný obvod č. 1

  1.      Renatus Babiak, Ing.,47 r., samostatný odborný inšpektor HaZZ, nezávislý kandidát

  2.      Mária Franková, 40 r., vychovávateľka, Kresťanskodemokratické hnutie

  3.      Anna Frčková, 57r.,asistentka prevádzky, Kresťanskodemokratické hnutie

  4.      Dezider Góra, MVDr., 74 r., dôchodca, Sloboda a solidarita

  5.      Lucia Knošková, Mgr.,38 r., učiteľka MŠ, nezávislá kandidátka

  6.      Ela Kocková, JUDr., 54 r., advokátka, nezávislá kandidátka

  7.      Zuzana Mesiarová, Ing., 29 r., hospodárka, Sloboda a solidarita

  8.      Ján Palkovič, Mgr.,33 r., pedagóg, nezávislý kandidát

  9.      Anna Pavlovová, PaedDr.,48 r., učiteľka, Spolu-občianska demokracia

  10.  Jana Polyáková, Mgr., 40 r., zdravotná sestra-inštrumentárka, Kresťanskodemokratické hnutie

  11.  Miroslav Slota, 43r., pracovník v drevovýrobe, nezávislý kandidát

  12.  Iveta Šnajderová, 52 r., priehradková zamestnankyňa pošty, Kresťanskodemokratické hnutie

  13.  Eva Vicianová, 54 r., koordinátorka zmeny, nezávislá kandidátka

  Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

   

  Volebný obvod č. 2

  1.      Miroslav Babiak, 39 r., informatik, nezávislý kandidát

  2.      Jana Babiaková, 40 r., poštová doručovateľka, Sloboda a solidarita

  3.      Janka Babiaková, 53 r., operátorka výroby, Kresťanskodemokratické hnutie

  4.      Renáta Matejová, JUDr., 47 r., advokátka, nezávislá kandidátka

  5.      Ján Mikuláši, 56 r., vedúci smeny, Kresťanskodemokratické hnutie

  Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.

   

  V Hontianskych Nemciach

  Dátum: 19.09.2018                                                               Anna Babiaková, Mgr., v.r.

                                                                                                    predseda MVK •   Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

  ZOZNAM  ZAREGISTROVANÝCH  KANDIDÁTOV

  pre voľby starostu obce Hontianske Nemce

   

  Obec Hontianske Nemce  u v e r e j ň u j e  podľa § 178 ods.2 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach  výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

   

  1.      Miroslav Babiak, 39 r., informatik, nezávislý kandidát

  2.      Ján Frčka, 53 r., živnostník, nezávislý kandidát

  3.      Jozef Nemec, PaedDr., 58 r., starosta, nezávislý kandidát

  4.      Ján Mikuláši, 56 r., vedúci smeny, Kresťanskodemokratické hnutie

   

   

   

  V Hontianskych Nemciach

  Dátum: 19.09.2018                                                              

   

  Anna Babiaková, Mgr., v.r.

                                                                                                    predseda MVK •   Oznam RVaPSZ: Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu (domáca zabíjačka)

 •   Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na odkúpenie špeciálneho vozidla vo vlastníctve Obce

 •   Zverejnenie zámeru predať obecný pozemok

 •   Elektronická adresa na doručenie oznámenia


  Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie

   

  V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí konaných
                          

                                 dňa 10. novembra 2018

  Vám oznamujeme elektronickú adresu
  na doručenie oznámenia o delegovaní člena
  a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:

  e-mail: 
  obec@hontianskenemce.sk

   Hontianske Nemce spravodajstvo