Obec Hontianske Nemce informuje

 •   Terénna sociálna práca

  Priložené súbory:

 •   Pozvánka Obecné zastupiteľstvo

                                                                 STAROSTA   OBCE   HONTIANSKE   NEMCE  

                                            PaedDr. Jozef  Nemec

   

                                                P O Z V Á N K A 

   

           na základe § 13 ods. 4, písm. a) zákona  SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov  

  z v o l á v a m

  zasadnutie Obecného  zastupiteľstva   Hontianske Nemce

  mimo plánovaného termínu

  07. júna  2016 (utorok)   o 18,00  hod. do MKS  v Hont. Nemciach.

   

  Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Schválenie  programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva
  4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva a informácia o podpísaní  zápisnice
  5. Návrh na schválenie úpravy rozpočtu obce a rozpočtu ZŠsMŠ
  6. Záverečný účet obce za rok 2015

  7.      Zaradenie členov DHZO  do funkcie  hasič

  8.      Správa  komisie pre ochranu verejného záujmu

  1. Výberové konanie na obsadenie  kontrolóra obce
  2. Návrh na schválenie žiadosti o oprenájom nebytových priestorov obce
  3. Návrh na schválenie zámeru na odkúpenie obecného pozemku
  4. Návrh na schválenie VZN č.2 o nakladaní s drobným stavebným odpadom
  5. Návrh na schválenie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce pre OTJ-  stolnotenisový klub
  6. Informácie starostu obce
  7. Rozprava
  8. Záver

                                                                             

  Hontianske Nemce, 24 .05.2016  

 •   Nová internetová stránka našej obce

  Dnes, 6.5.2016 sme spustili novú redizajnovanú stránku našej obce. Prosíme, berte na vedomie, že niektoré informácie ešte chýbajú a budeme ich postupne dopĺňať. Akékoľvek podnety a názory nám píšte na starosta@hontianskenemce.sk

 •   Výsledky "Nemčiansky cross"  Muži do 40 rokov

  Poradie

  Meno

  Priezvisko

  Bydlisko

  Číslo

  Čas

  1.

  Matúš

  Vnenčák

  Poprad

  15

  0:39:36

  2.

  Peter

  Wahlandt

  Krupina

  7

  0:39:55

  3.

  Ján

  Sopko

  Sebechleby

  8

  0:40:25

  4.

  Štefan

  Šurian

  Banská Bystrica

  4

  0:41:38

  5.

  Peter

  Volnár

  Banská Bystrica

  16

  0:42:52

  6.

  Roman

  Sopko

  Hontianske Nemce

  17

  0:44:12

  7.

  Jakub

  Vittek

  Hontianske Nemce

  9

  0:46:11

  8.

  Adrián

  Santoris

  AK Danica Zvolen

  13

  0:46:12

  9.

  Miroslav

  Pilát

  Banská Bystrica

  3

  0:50:00

  10.

  Milan

  Ďurica

  Zvolen

  10

  0:51:24

  11.

  Andrej

  Kacian

  Trenčín

  12

  0:53:00

  12.

  Andrej

  Šulaj

  Nitra

  11

  0:53:33

  13.

  Ján

  Krahulec

  Zvolen

  6

  0:53:59

  14.

  Richard

  Lehocký

  Budča

  1

  0:55:42

  15.

  Ján

  Hanuska

  Zvolen

  5

  1:03:37

  16.

  Zoltán

  Šinka

  Jelenec

  14

  1:05:08

   


   

  Muži do 55 rokov

  Poradie

  Meno

  Priezvisko

  Bydlisko

  Číslo

  Čas

  1.

  Igor

  Volnár

  Banská Bystrica

  31

  0:39:54

  2.

  Peter

  Horňáček

  Rybník

  26

  0:43:56

  3.

  Ján

  Zvara

  Banská Bystrica

  27

  0:44:08

  4.

  Miroslav

  Haninec

  Banská Bystrica

  29

  0:44:42

  5.

  Patrik

  Bobák

  Banská Bystrica

  28

  0:45:19

  6.

  Ján

  Mojžiš

  Hontianske Nemce

  32

  0:47:11

  7.

  Ľuboš

  Nemec

  Zvolen

  30

  0:51:54

   

   

   

  Muži nad 55 rokov

  Poradie

  Meno

  Priezvisko

  Bydlisko

  Číslo

  Čas

  1.

  Milan

  Valocka

  Zvolen

  55

  0:47:25

  2.

  Ján

  Hazucha

  Zvolen

  57

  0:52:31

  3.

  Jozef

  Nemec

  Hontianske Nemce

  52

  0:56:40

  4.

  Lubor

  Kacian

  Dubnica

  56

  1:00:50

  5.

  Miloš

  Žuffa

  Sliač

  54

  1:01:16

  6.

  Michal

  Okosy

  Vráble

  53

  1:11:06

   

  Ženy do 35 rokov

  Poradie

  Meno

  Priezvisko

  Bydlisko

  Číslo

  Čas

  1.

  Hana

  Hudecová

  Banská Štiavnica

  87

  0:49:22

  2.

  Veronika

  Volnárová

  Banská Bystrica

  89

  0:57:41

  3.

  Lucia

  Nôtová

  Budča

  88

  1:05:17

   

   

  Ženy nad 35 rokov

  Poradie

  Meno

  Priezvisko

  Bydlisko

  Číslo

  Čas

  1.

  Monika

  Kováčová

  Levice

  79

  0:47:45

  2.

  Anna

  Zvarová

  Banská Bystrica

  78

  0:50:11

  3.

  Diana

  Grexová

  Horná Lehota

  80

  0:53:22

  4.

  Ingrid

  Stančíková

  Kováčová

  76

  0:59:01

  5.

  Iveta

  Kamenská

  AK Tlamače

  83

  0:59:56

  6.

  Eva

  Valachová

  Zvolen

  81

  1:00:13

  7.

  Marianna

  Žeravová

  Hnúšťa

  77

  1:04:46

  8.

  Lucia

  Knošková

  Hontianske Nemce

  82

  1:06:52

   

   

    •   Jurajský jarmok 2016 •   Nová bytovka - 3D štúdia 2016

  Návrh 3D štúdie novej bytovky, ktorá by sa mala stavať na mieste bývalej osobitnej školy pri kostole.

 •   Voľby hlavného kontrolóra Obce Hontianske Nemce do 24. 5. 2016

  Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Nemciach v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hontianskych Nemciach

  č. 4/2016 vyhlasuje
  deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Hontianske Nemce na 07.06. 2016
  Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra :

  1)      kvalifikačné predpoklady, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať
  - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

  2)      ďalšie podmienky
  - znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy
  - výhodou manažérske zručnosti
  - dynamická a silná osobnosť
  - komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
  - reprezentatívne vystupovanie
  - práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point)
  - flexibilnosť
  - zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť

  Náležitosti písomnej prihlášky:

  3)      písomná prihláška musí obsahovať:

  a)      meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
  b)      štrukturovaný  profesijný životopis,
  c)      úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  d)     výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
  e)      informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
  f)       čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, Obci Hontianske Nemce a daňovému úradu,
  g)      súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra udelený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hontianskych Nemciach.

  4)      Pracovný úväzok: 0,214 t.j. 8 hod. týždenne

  Termín odovzdania písomnej prihlášky:

  Termín odovzdania písomnej prihlášky: písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do 24.mája 2016 do 12:00 hod. v zalepenej obálke na adresu: Obec Hontianske Nemce, „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!

  PaedDr. Jozef Nemec
  Starosta obce


Hontianske Nemce spravodajstvo

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obceHontianske NemceJún 2007Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce   Hontianske Nemce Európska únia Projekt podporovanýEurópskou úniou z  operačného programu Základná infraštruktúraHontianske Nemce Program &nbs...
Čítať celý článok...