Obec Hontianske Nemce informuje

 •   Poslanci BBSK podporili Obecnú telovýchovnú jednotu Hontianske Nemce

  Poslanci BBSK podporili Obecnú telovýchovnú jednotu Hontianske Nemce

      Poslanci BBSK vyčlenili finančné prostriedky podporujúce rôzne kultúrne a športové aktivity v okrese Krupina aj v roku 2017. V rámci podporených projektov bolo v okrese Krupina prerozdelených 30 963 €, a to na akcie realizujúce sa vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti v zmysle VZN BBSK č.25/2014.
   Vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja môže Obecná telovýchovná jednota Hontianske Nemce realizovať nákup športového vybavenia (sada dresov pre žiakov, súpravy pre dorast, tréningové a zápasové lopty) pre svojich členov. V mene všetkých úspešných žiadateľov sa chceme poďakovať Banskobystrickému samosprávnemu kraju za finančnú podporu a menovite poslancom Ing. Radoslavovi Vazanovi a Štefanovi Matejkinovi, ktorí svojou podporou pomáhajú okresu Krupina.  •   Hlasovanie - Koháryho dub

 •   Zasadnutie OZ

   

   

  STAROSTA   OBCE   HONTIANSKE   NEMCE  

  PaedDr. Jozef  Nemec

   

  P O Z V Á N K A 

   

           na základe § 13 ods. 4, písm. a) zákona  SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov  

   

  z v o l á v a m

  zasadnutie Obecného  zastupiteľstva   Hontianske Nemce

  mimo plánovaného termínu

  07. septembra  2017 (štvrtok)   o 17:00  hod. do KS  v Hontianskych Nemciach

   

   

  Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Schválenie  programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva
  4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva a informácia o podpísaní  zápisnice
  5. Návrh na schválenie úpravy rozpočtu obce a rozpočtu ZŠ s MŠ
  6. Návrh na vydanie súhlasu k prevádzkovaniu stávkovej kancelárie Niké, spol. s.r.o. Bratislava v prevádzke Cukráreň Amálka č. 134, Hontianske Nemce
  7. Návrh na schválenie žiadosti Miroslava Slotu veliteľa DHZO o uvolnenie z funkcie.
  8. Návrh na schválenie žiadosti Martina Vreteničku na prenájom nebytových priestorov – „Kravín“ s.č. 28 Domaníky po doplnení žiadosti.
  9. Návrh na schválenie žiadostí o odkúpenie hasičského auta AVIA KA 662 AE pre súkromné účely.
  10. Informácie starostu obce.
  11. Rozprava  

        8.   Záver 

   

   

   

  Hontianske Nemce, 1 .09.2017 

     •   Voľby do VÚC - adresa na doručenie oznámenia

  Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

  obec@hontianskenemce.sk


 •   ! Nemčianska sobota bude 30. septembra 2017 !

  Oznamujeme, že podujatie "Nemčianska sobota" sa prekladá na 30. septembra.

   Plagát a program:


   


  Priložené súbory:

 •   Voľby do orgánov samosprávnych krajov

  Voľby
  do orgánov samosprávnych krajov

  Informácie pre voliča

  I

  Dátum a čas konania volieb

  Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

  v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

  II

  Právo voliť

  Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
  ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt
  vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

  Prekážkou práva voliť je

  Ÿ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

  Ÿ výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

  III

  Právo byť volený

  Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

  Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

  Prekážkou práva byť volený je

  Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

  Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

  Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

  IV

  Spôsob hlasovania

  Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
  je zapísaný.

  Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

  Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

  Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

  Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

  Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

  V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

  Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

  Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

  Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

  Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

  Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

    •   Nemčianske správy

    

   Nemčianske správy č. 4:  5.9.2017                           

   

  Údržba v obci:

  Čistenie studničky, vývoz fekálií, odvoz zelenej hmoty,

  kosenie a hrabanie: okolie cintorína, celá Sitnianska Lehôtka, okolie kultúrneho strediska

  Oprava: opravy a výmeny vodomerov, kontrola vodovodného potrubia a rezerváru na Majeri a Rakovci, kontrola zariadenia na ČOV,

  Vybudovanie prístrešku na odpadové kontajnery pred  novou bytovkou, začali sme s výstavbou rozšírenia parkoviska pred zdravotným strediskom

         

   

  Šport:

  Futbal:

  3.9.2017   Amužstvo - Vígľaš-Pstruša  4 : 0           

   

    

  Oznamy:

  Dňa 1.9.2017 sa konali v našej obci športové hry našich seniorov v priestoroch futbalového ihriska. Súťažilo sa v rôznych disciplínach ako hod granátom na cieľ, hod guľou, streľba zo vzduchovky, kop na bránu, hod váľkom. Ďakujeme našim seniorom za účasť v súťažiach a za výbornú organizáciu športových hier.

   

  Minulý týždeň sme odovzdali na ministerstvo vnútra kompletnú žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice vo výške takmer 30.000 €.

   

   

   

  Tento víkend:

  9.9.2017 15,30 nedeľa     Detvianska Huta - Amužstvo

   

   

    •   Zámer - prenájom nebytových priestorov

  Zámer

   

   

  Obec Hontianske Nemce zverejňuje  zámer o prenájom nebytových priestorov

   

   

  v časti budovy Kravín – Domaníky,  LV 672. parc. č. 755/29 , k.ú. Domaníky pre p. Martina Vreteničku, bytom Hontianske Nemce, časť Rakovec č. 353, za účelom zriadenia skladového priestoru v rozlohe 100 m2 na dobu  n e u r č i t ú.

  Cena prenájmu nebytových priestorov 8,30 €/1 m2. 

   

   

   

  Zverejnené: 01.06.2017

  Zvesené:   

   

   

   

   

                                                                                                          PaedDr. Jozef Nemec

                                                                                                                 starosta obce   •   Triedenie odpadu - video

 •   Zber plastov v 2. polroku 2017

         HARMONOGRAM ZBERU  PLASTOV              A  PAPIERA

                         Hontianske Nemce

                 

                            2. polrok  2017

   

           Zber    plastov              

    Zber papiera a elektro odpadu

             01.júna                                     

          

  22. júna

   

  13.júla                                         

          

  03. augusta

       17. augusta

  24. augusta

   

  07. septembra

   

  05. októbra

       26. októbra

   

  Upozornenie:

   

  Plasty, kovové obaly, nápojové krabice čisté a stlačené sa zbierajú do žltých vriec. PET fľaše po stlačení neuzatvárať vrchnáčikom.

  Do modrých vriec sa zbiera papier.

  Kartónový papier je potrebné zložiť a previazať motúzom.

  Plasty, papier a elektro odpad pripravte v deň zberu do 7,00 hod. •   Verejná vyhláška - kanalizácia

  Úplná projektová dokumentácia je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Hontianskych Nemciach


  Priložené súbory:


 •   Nová internetová stránka našej obce

  Dnes, 6.5.2016 sme spustili novú redizajnovanú stránku našej obce. Prosíme, berte na vedomie, že niektoré informácie ešte chýbajú a budeme ich postupne dopĺňať. Akékoľvek podnety a názory nám píšte na starosta@hontianskenemce.sk

 •   Jurajský jarmok 2016 •   Nová bytovka - 3D štúdia 2016

  Návrh 3D štúdie novej bytovky, ktorá by sa mala stavať na mieste bývalej osobitnej školy pri kostole.

 •   ! Nemčianska sobota sa prekladá na 30. september !

  Oznamujeme, že podujatie "Nemčianska sobota" sa prekladá na 30. septembra. Program zverejníme čoskoro.