Menu
Obec Hontianske Nemce
Obec Hontianske Nemce

Vítame Vás na stránke obce Hontianske Nemce

rozšírené vyhľadávanie

Hlavný kontrolór

PhDr. Monika Kocková

hlavný kontrolór obce

tel.: 045 5591 280
e-mail: kontrolor@hontianskenemce.sk

 

  • hlavný kontrolór obce Hontianske Nemce (ďalej len hlavný kontrolór) vykonáva svoju činnosť v rámci pôsobnosti orgánov obce
  • hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo v súlade s § 18 ods. (1) a § 18a zákona. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je šesť rokov
  • funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnických osôb založených alebo zriadených obcou, iného zamestnanca obce

Rozsah kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra

  • Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami, ako aj zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti hospodárenia s majetkom a majetkovými právami obce, kontrola hospodárenia s finančnými zdrojmi a kontrola finančných operácií, hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou
  • Kontrola právnických osôb založených obcou Hontianske Nemce, právnických osôb s majetkovou účasťou obce a právnických osôb, v ktorých je obec spoluvlastníkom. Kontrolu vykonáva v rozsahu tohto majetku, v súlade s príslušnými zriaďovacími dokumentmi (štatút, stanovy) a podľa požiadaviek obecného zastupiteľstva
  • Kontrola tvorby a čerpania jednotlivých položiek rozpočtu obce
  • Vykonávanie kontroly účtovníctva a pokladničných operácií obecného úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou
  • Kontrola súladu činnosti organizácií a právnických osôb zriadených obcou s ich zriaďovacími a zakladacími listinami
  • Kontrola správnosti dodržiavania náležitostí vo veciach miestnych daní a poplatkov v obci, verejnej dávky ako i poskytnutia pôžičky, dotácie alebo návratnej finančnej pomoci právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a ostatným fyzickým osobám
  • Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

Správy o kontrolnej činnosti

SPRÁVA Z KONTROLY PREVODOV NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

SPRÁVA Z KONTROLY PREVODOV NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU PODĽA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,16 kB
Vložené: 12. 3. 2024

Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

2_Ročná správa o kontrolnej činnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 302,41 kB
Vložené: 12. 3. 2024

Správa z vykonanej kontroly povinného zverejňovania zmlúv za rok 2022

kontrola_ Zverejňovanie zmlúv.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 239,21 kB
Vložené: 8. 6. 2023

Návrh správy Hospodárenie ZŠ s MŠ Hontianske Nemce za rok 2021

Kontrola hospodárenia_ZŠsMŠ2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 288,9 kB
Vložené: 8. 1. 2023

Správa z kontroly došlých faktúr za vybraný mesiac v 1. polroku 2022

kontrola došlých faktúr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,48 kB
Vložené: 8. 1. 2023

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019

1422.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,66 kB
Vložené: 1. 1. 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce H.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224,67 kB
Vložené: 30. 11. 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolorky obce na II. polrok 2023

plan kontrolnej činnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224,62 kB
Vložené: 13. 6. 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023

návrh plan kontroly 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 190,18 kB
Vložené: 13. 1. 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2022

2090.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 69,25 kB
Vložené: 1. 1. 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021

1875.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 392,14 kB
Vložené: 1. 1. 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021

1660.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 59,79 kB
Vložené: 1. 1. 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2020

1521.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 286,49 kB
Vložené: 1. 1. 2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020

1387.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 129,63 kB
Vložené: 1. 1. 2020

Stanovisko

Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Hontianske Nemce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 – 2025

stanovisko k rozpoctu 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 181,94 kB
Vložené: 8. 1. 2023

Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 - 2023

1658.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,73 kB
Vložené: 1. 1. 2021

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020

1782.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222,85 kB
Vložené: 1. 1. 2020

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021

2089.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 276,11 kB
Vložené: 1. 1. 2021

Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 - 2021

992.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,64 MB
Vložené: 1. 1. 2019

Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022

1389.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,86 MB
Vložené: 1. 1. 2020

Priložené dokumenty

Správa z kontroly spôsobu a použitia finančných prostriedkov pri nákupoch materiálov [pdf, 94 kB]

1877.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 94,05 kB
Vložené: 1. 1. 2022

Kontrola vlastných výdavkov súvisiacich s rekonštrukciou studničky [pdf, 66 kB]

1876.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 65,59 kB
Vložené: 1. 1. 2022

Sťažnosti_2019_2021 [pdf, 536 kB]

1828.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 536,23 kB
Vložené: 1. 1. 2019

Správa o výsledku kontroly rekonštrukcie požiarnej zbrojnice [pdf, 206 kB]

1735.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205,77 kB
Vložené: 1. 1. 2022

Správa z kontroly použitia dotácie z rozpočtu obce pridelenej OTJ Hontianske Nemce za rok 2020 [pdf, 58 kB]

1775.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 57,94 kB
Vložené: 1. 1. 2020

Správa o kontrole projektovej dokumentácie a skutočného stavu verejného osvetlenia obce [pdf, 356 kB]

1734.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 355,82 kB
Vložené: 1. 1. 2022

Správa z kontroly PHM za mesiac september 2020 [pdf, 402 kB]

1665.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 401,66 kB
Vložené: 1. 1. 2020

Správa o výsledku kontroly vedenia pokladne obce Hontianske Nemce - 2020 [pdf, 72 kB]

1587.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 72,27 kB
Vložené: 1. 1. 2020

Správa o výsledku kontroly dodržiavania VZN 3/2017 - Prevádzkový poriadok pohrebiska [pdf, 856 kB]

1625.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 856,29 kB
Vložené: 1. 1. 2017

Kontrola dodržiavania a uplatňovania VZN č. 3/2015 [pdf, 170 kB]

1388.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,37 kB
Vložené: 1. 1. 2015

Finančná kontrola výdavkov na kultúrne podujatia z rozpočtu obce Hontianske Nemce za rok 2018 [pdf, 168 kB]

1363.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,01 kB
Vložené: 1. 1. 2018

Správa o výsledku kontroly poskytnutia a použitia dotácií poskytnutých obcou za rok 2018 [pdf, 171 kB]

1297.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,86 kB
Vložené: 1. 1. 2018

Správa o vykonanej kontrole vybavovania sťažností za rok 2017 [pdf, 2,161 kB]

772.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,11 MB
Vložené: 1. 1. 2017

Správu o výsledku kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2017 [pdf, 473 kB]

773.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 472,54 kB
Vložené: 1. 1. 2017

Kontrola uzatvorených zmlúv za rok 2017 s obcou Hontianske Nemce [pdf, 280 kB]

964.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,68 kB
Vložené: 1. 1. 2017

Kontrola aktuálnosti všeobecne záväzných právnych predpisov platných v obci Hontianske Nemce [pdf, 904 kB]

965.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 904,33 kB
Vložené: 1. 1. 2022

Správa o výsledku kontroly zverejňovania objednávok a faktúr za obdobie 1.1.2018 - 30.9.2018 [pdf, 188 kB]

978.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,61 kB
Vložené: 1. 1. 2018

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice [pdf, 206 kB]

1736.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205,77 kB
Vložené: 1. 1. 2022

Návrh plan kontroly II.2022 [pdf, 69 kB]

2090.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 69,25 kB
Vložené: 1. 1. 2022

Správa o výsledku kontroly úhrad poplatkov za komunálny odpad za rok 2021 [pdf, 168 kB]

2039.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 167,82 kB
Vložené: 1. 1. 2021

Kontrola finančných výdavkov DHZO za rok 2021 [pdf, 1,547 kB]

2087.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,51 MB
Vložené: 1. 1. 2021

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

MUNIPOLIS - Mobilný rozhlas

munipolis

Sociálne siete

facebook

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.