Obec Hontianske Nemce informuje

 •   Výsledky testovania

  Dňa 23.1.2021 od 8,00 hod. do 20,00 hod. naša obec vykonala testovanie svojich obyvateľov. Celkom bolo testovaných 537 obyvateľov, z ktorých boli 2 pozitívni. Je to 0,37%. 

  Ďakujeme zdravotníkom, administratívnym pracovníkom, hasičom a kamerovému technikovi za bezpróblemový priebeh testovania.  •   Informácie k celoplošnému testovaniu - 23. januára 2021

  V súlade s rozhodnutím Vlády Slovenskej republiky o ďalšom kole celoplošného testovania sa  v obci Hontianske Nemce bude testovať

   

  počas soboty  23. januára 2021 od 8:00 do 20:00 v kultúrnom stredisku.

   

  Prestávka na obed a dezinfekciu od 12:30 do 13:30 hod.

  Občania H. Nemiec sa testujú v čase od 8:00  do 18:00.

  Cudzí od 18:00 do 20:00 hod.

   

  Treba so sebou priniesť Občiansky preukaz.

  Bude zabezpečený prenos cez kameru na stránke obce a to: www.hontianskenemce.sk, kde si občania môžu pozrieť počet čakajúcich na testovanie.
 •   Rozhodnutie o prevádzke ZŠ s MŠ

  Naďalej platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku istých školských zariadení okrem:

  1. materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ;
  2. školských klubov detí pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ,
  3. školských internátov pre deti materských škôl podľa písmena a),
  4. zariadení školského stravovania, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ, pre deti
   1. materských škôl podľa písmena a),
   2. školských klubov detí podľa písmena b),
  5. špeciálnych výchovných zariadení.

   

  Bližšie informácie nájdete na adrese:

   

  https://www.minedu.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-aj-buduci-tyzden/
  Priložené súbory:

 •   Harmonogram zberu odpadu 2021

  Harmonogram zberu odpadu 2021


  Zmena zberu v prípade sviatkov alebo z technických príčin Vám bude včas

  oznámená. •   ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN NA OBECNOM ÚRADE

  NOVÁ ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN NA OBECNOM ÚRADE V HONTIANSKYCH NEMCIACH - od 06.01.2021

  Obec Hontianske Nemce oznamuje občanom, že Obecný úrad, Zberný dvor sú vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu pre verejnosť

  od 6. januára 2021 do odvolania

  ZATVORENÉ

   

  Telefónne čísla na oddelenia OU

  Sekretariát starostu – podateľňa  0911 946 649

  Evidencia obyvateľstva : 0911 942 149

  Správa daní a poplatkov: 0911 942 149

  Podnikateľská činnosť: 0911 942 149

  Pokladňa a komunálny odpad: 045 5591 610

  Terénny sociálny pracovník: 0904 608 166 •   Informácia ELWIS

  Vážení spoluobčania,

  ďakujeme za ústretovosť v roku 2020, za sprístupnenie vašich zberných nádob na označenie QR kódom. Prosíme o kontrolu! Nie všetky ZBERNÉ NÁDOBY boli sprístupnené a označené. K prvému zberu v roku 2021 bude vyvezená len tá zberná nádoba, ktorá má príslušný kód – pokiaľ tomu tak nie je, prosím volať obecný úrad a telefónne číslo uvedené v letáku (dodatočne Vašu zbernú nádobu označíme).

   

  Obálka obsahovala kódy na Vašu domácnosť, vrecia Vám budú k prvému zberu uvedených komodít doručené. Nemusíte mať obavu, každý kód z Vašej domácnosti je viazaný priamo na Vašu domácnosť. Všetky zmeny sme si starostlivo zaznamenali a urobili nápravu. V prípade, že ste si v poštovej schránke nenašli obálku s kódmi, alebo máte akékoľvek otázky, volajte obecný úrad overíme,  či Vašej domácnosti boli kódy pridelené. V prípade, že ste obálku a informácie neobdržali, prosím vyzdvihnite si ich na obecnom úrade.

   

  Chalupári z časti Hontianske Nemce, Rakovec, Majer a Sitnianska Lehôtka, prosím ohlásiť sa na obecnom úrade, kde sú štartovacie obálky k dispozícií, väčšia časť Sitnianska Lehôtka, nemala k dispozícií zberné nádoby, je potrebné ich označiť k prvému zberu komunálneho odpadu.

   

  Obyvatelia bytoviek mali ste pridelené nálepky na plast a papier, hoci máte veľkokapacitné kontajnery na zber uvedených komodít. Môžete postupovať rovnakým spôsobom ako doteraz a plast a papier triediť do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré máte pridelené k bytovke, nemusíte používať vrecia a kódy. Prípadne ak budete separovať samostatne ako domácnosť a na vrece nalepíte identifikačný kód, ktorý vám bol pridelený, uvedená komodita sa pripíše priamo na vašu domácnosť. Veľkokapacitné kontajnery sú pridelené celej vašej bytovke (všetkým domácnostiam v nej).

   

  Koľko budete platiť za komunálny odpad závisí od veľkosti nádoby a počtu vývozov odpadu:

  110l nádoba je poplatok za jeden vývoz 2,75 €           (0,025 € za l x 110l nádoba)

  120l nádoba je poplatok za jeden vývoz 3,- €               (0,025 € za l x 120l nádoba)

  240l nádoba je poplatok za jeden vývoz 6,- €                (0,025 € za l x 240l nádoba)

  1100l nádoba je poplatok za jeden vývoz 27,50 €         (0,025 € za l x 1100l nádoba)

   

  VZN č. 4/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad bola schválená suma 0,025 € za l komunálneho odpadu:

   

  -        k vývozu vykladajte len skutočne plné zberné nádoby, šetríte svoje peniaze (vrecia na komunálny odpad nepoužívajte, nebudú Vám vyvezené, každá domácnosť má mať zbernú nádobu).

  -        v prípade, že máte zbernú nádobu pred domom, majte ju uzamknutú, prípadne si ju vyložte len v deň zberu. V opačnom prípade ak bude vyvezená poloprázdna, nie je to problém obecného úradu.

  -        počas zberu sa každá jedna zberná nádoba s QR kódom zaznamená a budeme vedieť presný počet Vašich vývozov.

  -        prístup k dátam má len zamestnanec obecného úradu, nie sú voľne prístupné širokej verejnosti.

  -  Do budúcnosti sa pripravuje mobilná aplikácia, pomocou ktorej bude môcť každá domácnosť sledovať nakladanie s odpadom, týkajúce sa jeho domácnosti.

   

  Systém bude spustený prvým zberom v Novom roku 2021

  v časti Rakovec a Majer 07. 01. 2021 (vo štvrtok)

   

  (rozpis vývozov na r.  2021 bude zverejnený čoskoro prostredníctvom web stránky

  a dostane    ho do schránky každá domácnosť)

   

  Nové zberné nádoby, budú k dispozícií po 16. 01. 2021  •   Prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov

 •   Označovanie zberných nádob v našej obci Hontianske Nemce

  Označovanie zberných nádob v našej obci Hontianske Nemce

  Vážení spoluobčania, v našej obci zavádzame evidenčný systém odpadov ELWIS. Do systému je zapojená automaticky každá domácnosť a podnikateľský subjekt. Bližšie informácie o systéme nájdete v informačnom letáku, ktorý bol zverejnený na webovej stránke obce a osobne vám bude doručený spolu so štartovacím balíkom. Ten bude obsahovať aj  nálepky, ktorými označíte vrecia na triedený odpad (každý kód a nálepka je v systéme pridelená len Vám, Vašej domácnosti). Ďalšie nálepky budú k dispozícií na obecnom úrade na požiadanie. Pred zavedením evidencie prebehne označovanie všetkých zberných nádob v obci.

  Žiadame Vás, aby ste v dňoch 28., 29. a 30. decembra 2020 sprístupnili vaše odpadové nádoby vyložením pred bránu, aby mohlo prebehnúť ich označenie QR kódom, prostredníctvom zamestnanca obecného úradu. Vyložte prosím všetky nádoby, ktoré máte k dispozícií, bez ohľadu na to či ich pravidelne používate alebo nie. Žiadame vás, aby ste nádoby nechali vonku až kým neprebehne ich označenie. V budúcnosti sa budú vyvážať len označené nádoby.

  Odpadové vrecia na plast a papier budú rovnako označované nálepkou s kódom. Prosím nezabudnite sa uistiť, že všetky vaše nádoby a odpadové vrecia sú označené patričnými kódmi. V opačnom prípade nebudú nádoby a vrecia vyvezené. Kódy budú pri každom zbere zaznamenané do systému. Poslúži nám to na vyhodnotenie množstva a miery triedenia odpadu, ktorý sa produkuje v našej obci. Cieľom týchto opatrení je, aby sme vynakladali peniaze obce efektívnejšie.

  Systém bude spustený prvým zberom v Novom roku 2021 

  (rozpis vývozov na r.  2021 bude zverejnený čoskoro prostredníctvom web stránky a dostane ho do schránky každá domácnosť). •   Elektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez papierov

   

  TLAČOVÁ SPRÁVA

  17.12.2020

   

  Elektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez papierov. SSD spustila nové online služby

   

  Žiadne tlačenie a vypisovanie papierových formulárov, žiadne státie v rade na pošte a žiadne čakanie na obálku s vyjadrením. Odteraz sa dá s distribútorom elektriny komunikovať elektronicky a kedykoľvek skontrolovať v akom štádiu je proces.

   

  Obyvatelia stredného Slovenska, ktorí chcú pripojiť svoju nehnuteľnosť k elektrickej sieti, už môžu svoju žiadosť vybaviť aj cez internet. Stredoslovenská distribučná (SSD) totiž spustila pre zákazníkov na stránke www.ssd.sk nový elektronický systém. Odberateľom elektriny umožňuje komunikovať s distribučnou spoločnosťou pri riešení najčastejších požiadaviek online. Ich spracovanie v elektronickej forme je jednoduchšie a šetrí čas. V niektorých prípadoch aj mesiac.

   

  „Vďaka novému systému stačí zákazníkom internetové pripojenie a môžu si vybaviť prípojku, nechať si posúdiť možnosť pripojenia ešte pred výstavbou nehnuteľnosti, požiadať o vyjadrenie k projektovej dokumentácii alebo o vytýčenie našich sietí, nahlásiť odpočet elektromera, zmenu odberateľa, alebo odkonzultovať technické zmeny,“ vymenovala časť možností Anna Rechtoríková, riaditeľka divízie zákaznícke služby SSD. Dodala, že veľkým prínosom je aj možnosť priebežného sledovania stavu jednotlivých žiadostí a priamej online komunikácie s pracovníkom SSD, ktorý ju vybavuje. „Kedykoľvek je tu možnosť skontrolovať si na našej webovej stránke v akom štádiu je proces. Ak nám chýbajú od zákazníka nejaké dokumenty, hneď ho na to upozorníme mailom,“ upresnila.

   

  Distribučná spoločnosť si uvedomuje, že pre laika môže byť vybavovanie nového pripojenia či iných žiadostí náročné, preto na svojom webe ponúka podrobný, ale zrozumiteľný popis jednotlivých krokov. Nové elektronické služby môžu využiť všetci odberatelia z distribučného územia SSD, či už ide o domácnosti alebo podnikateľov na úrovni nízkeho napätia. Energetici plánujú svoje elektronické služby v blízkej budúcnosti postupne rozširovať.

   

  „Ročne prijmeme a spracujeme viac ako 50-tisíc žiadostí. Takmer polovica z nich sa týka nových pripojení. Doteraz sme všetky dostávali poštou. Každý, kto stavia dom alebo kupuje nehnuteľnosť, chce mať elektrinu čo najskôr. Ak využije elektronický systém, prinesie mu to viaceré výhody. Stále však treba počítať s tým, že si treba splniť všetky povinnosti a pozorne čítať naše usmernenia. Nedôslednosť dokáže predĺžiť vybavovanie žiadosti aj o týždne,“ upozornila na veľmi častú chybu Petra Jakubová, vedúca kontaktného centra v Stredoslovenskej distribučnej.

   

  Hoci je nový systém efektívnejší a distribútor ho odporúča využívať v čo najväčšej miere, stále zostáva v ponuke aj možnosť posielať papierové formuláre prostredníctvom pošty.

   

  Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., (SSD) je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia. Zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje takmer 35-tisíc kilometrov elektrických vedení, ktoré napájajú zhruba 755-tisíc domácností a firiem.

   

   

  Miroslav Gejdoš
  hovorca

   

  Stredoslovenská distribučná, a. s.
  Pri Rajčianke 2927/8

  010 47 Žilina
  Slovakia

  mob: +421 908 584 033 
  tel:    +421 41 519 2502

  e-mail: miroslav.gejdos@ssd.sk        

  www.ssd.sk

    •   Naša obec už čoskoro spustí smart systém evidencie odpadov ELWIS

  ELWIS

  Naša obec už čoskoro spustí smart systém evidencie odpadov ELWIS. Reagujeme tak na zmeny v legislatíve, potrebu zvyšovať mieru triedenia odpadov a znížiť tak množstvo skládkovaného odpadu. Evidencia nám poslúži na zistenie skutočného množstva odpadu, ktoré sa u nás produkuje. Na základe monitoringu získame podklad, aby naše odpadové hospodárstvo fungovalo lepšie, bolo transparentné a neplytvalo sa obecnými peniazmi.
  Evidenčný systém ELWIS bude využívaný na sledovanie množstva komunálneho odpadu a triedeného odpadu (plasty, papier a pod.). Každá nádoba bude označená jedinečným kódom pre príslušnú domácnosť. Pri každom zbere bude kód naskenovaný do systému pracovníkom zberovej služby. Údaje o množstve odpadu sa budú pravidelne vyhodnocovať. Na ich základe môže zlepšiť informovanosť, pripraviť pre vás osvetové aktivity a do budúcna prijať spravodlivejší systém pre vás, občanov. Pre toto riešenie sme sa rozhodli vzhľadom k meniacej sa legislatíve a zvyšovaniu poplatkov za uloženie odpadu na skládku. Našim spoločným cieľom by malo byť neplatiť za skládkovanie odpadu, ktorý môžeme spoločnými silami vytriediť alebo skompostovať a tak predísť rastu nákladov a zvyšovaniu poplatkov pre občanov. Evidencia nám do budúcna umožňuje zaviesť aj rôzne formy motivácie pre domácnosti, ktoré budú dosahovať najlepšie výsledky v úrovni triedenia.
  Evidencia umožní našej obci získať prehľad o tom, kde a v akom množstve odpad vzniká. Na základe informácií môžeme zlepšiť systém zberu odpadov, pripraviť vzdelávacie a iné aktivity, ktoré nám spoločne pomôžu zvýšiť mieru triedenia. Vďaka systému budeme môcť zaviesť spravodlivý systém a motivovať domácnosti k lepšiemu triedeniu zavedením bonusového systému odmien. Takýto adresný systém nám pomôže predísť výraznému zvyšovaniu poplatkov za odvoz odpadu pre občanov a zvýšiť zodpovednosť každej domácnosti za odpad, ktorý produkuje.

  „Keď budeme mať vďaka evidencii odpadov na jednej strane mnoho vytriedeného odpadu a na druhej menej komunálneho, prinesie nám to všetkým výraznú úsporu financií, ktoré môžeme investovať do ďalšieho rozvoja obce. Nebudeme musieť odpad vyvážať tak často a platiť vysoké poplatky za jeho zber, prevoz a uloženie. Keď spoločne dosiahneme to, že všetci občania budú kompostovať bioodpad, viac triediť a tvoriť menej zmesového odpadu, bude sa nám všetkým žiť o to lepšie. Naša obec bude čistejšia, budeme mať dobrý pocit, že prispievame k zlepšeniu kvality nášho okolia a životného prostredia. Navyše naše poplatky nebudú narastať a nebudeme vyvážať peniaze zbytočne na skládku. Na základe výsledkov evidencie môžeme v ďalšom období nastaviť aj systém zmien a odmien pre domácnosti s najlepšími výsledkami v triedení odpadu. Verím, že výrazné zlepšenie bude dosahovať čoraz viac občanov a nezostanú k tejto téme ľahostajní. V konečnom dôsledku si každý občan platí za to, aby bol odpad vyvezený a vytriedený, preto je na mieste, aby tieto služby aj adekvátne využíval.“

  Váš starosta PaedDr. Jozef Nemec

  Leták v prílohe (tlačenú verziu dostane každá domácnosť do poštovej schránky počas označovania zberných nádob QR kódom, o termíne označovania budete informovaní prostredníctvom rozhlasu)  Priložené súbory:

 •   Informácia - zberný dvor

  Vážení občania,

  od pondelku 07. decembra 2020 otvárame zberný dvor

  Otváracie hodiny:
  Pondelok        8:00 - 15:00 hod.
  Utorok            8:00 - 15:00 hod.
  Streda             8:00 - 18:00 hod.
  Štvrtok            8:00 - 15:00 hod.
  Piatok             8:00 - 15:00 hod.
  Sobota:           13:00 - 15:00 hod.

  Jednotlivé komodity prosíme starostlivo pred odovzdaním pretriediť.


 •   Upozornenie - Stredoslovenská distribučná, a.s.
  Priložené súbory:


 •   Informácia k analýze odpadu konanej dňa 20.10.2020

  Dobrý deň, dovoľte mi aby som poďakoval za spoluprácu pri analýze odpadu dňa 20. 10 . 2020, ktorá bola potrebná z dôvodu zavedenia elektronickej evidencie odpadov v našej obci prostredníctvom systému Elwis, ktorý zavádzame od nového roku 2021.
  V triedení ste boli skvelí, ale dá sa to aj lepšie. Spolu to dokážeme, budeme sa viac snažiť, aby bioodpad nekončil v komunálnom odpade, ale v našich záhradách, či kompostéroch alebo kompostoviskách. Veľká vďaka patrí aj pracovníkom na verejnoprospešných prácach na našom obecnom úrade, ktorí predmetný komunálny odpad triedili a analyzovali.
  Priložené súbory:

 •   Opatrenia platné od 1.10.2020 v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19

  Na nižšie uvedom odkaze boli doplnené opatrenia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19:

  https://www.hontianskenemce.sk/?page=covid-19 •   Zber použitých tonerov

  ZBER POUŽITÝCH TONEROV

  Vážení spoluobčania, naša obec sa zapojila do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Myslite ekologicky a prineste použité cartridge a tonery do zberného boxu. Nevhadzujte ich prosím do komunálneho odpadu. Odovzdanie je zadarmo. Vedeli ste že...?

   Toner sa na skládke rozkladá až 1000 rokov?
   Na výrobu 1 tonera sa spotrebuje 3,5 litra ropy?
   Každý rok sa na celom svete vyhodí 500 mil. tonerov?
   Vyhodené tonery uložené vedľa seba obopnú 3x zemský rovník?
   Z tonera sa dá úspešne recyklovať 97% materiálu?

  Prázdne cartridge(kazety) z atramentových tlačiarní a tonery z laserových tlačiarní môžete bezplatne vhodiť do zberného boxu, ktorý je umiestnený
  vo vestibule Kultúrneho strediska v Hontianskych Nemciach.

  ZABEZPEČÍME ICH EKOLOGICKÚ LIKVIDÁCIU

  Atramentové kazety a prázdne tonery prosíme vhadzovať bez papierovej škatule, len zabalené do sáčku alebo novín, aby sa predišlo zatečeniu zvyšnej farby alebo vysypaniu zostatkového toneru. Tonery môže odovzdať každý občan našej obce, vrátane podnikateľov a firiem.


 •   aplikácia - ODKAZ PRE STAROSTU

  Vážení spoluobčania,
  na našej web stránke sme vytvorili odkaz na aplikácia „ODKAZ PRE STAROSTU“, ktorá Vám ponúka priestor pre nahlásenie problémov vo Vašom okolí. Po nahlásení podnetu ho môžete sledovať v akom je stave – riešený resp. vyriešený. 

  Uvedenú aplikáciu budeme používať aj na zasielanie oznamov, ktoré sa týkajú našej obce.  

  Aplikácia je dostupná aj pre mobilné telefóny. V prílohe odkaz na inštaláciu v mobilnom telefóne s operačným systémom android.
  Priložené súbory: