Obec Hontianske Nemce informuje

 •   Zoznam zaregistrovaných kandidátov

  ZOZNAM  ZAREGISTROVANÝCH  KANDIDÁTOV

  pre voľby starostu obce Hontianske Nemce

   

  Obec Hontianske Nemce  u v e r e j ň u j e  podľa § 178 ods.2 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach  výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

   

  1.     Renáta Matejová, JUDr., 50r., advokátka, kandidát bez politickej príslušnosti

   

   

   

  V Hontianskych Nemciach

  Dátum: 27.08.2021                                                              

   

  Anna Babiaková, Mgr., v.r.

                                                                                                    predseda MVK •   Oznámenie - voľby starostu obce

  O Z N Á M E N I E

  Zapisovateľkou miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2021 je : Anna Beníková – Obecný úrad Hontianske Nemce, referent telefón: 045/5591280 mobil: 0911942149 email: dane@hontianskenemce.sk


  Pre voľbu starostu obce  podáva kandidátnu listinu politická strana a nezávislý kandidát. Politická strana prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátnu listinu zapisovateľke Miestnej volebnej komisie najneskôr 60 dní predo dňom volieb, t. j. najneskôr do 24.augusta 2021 v úradných hodinách obecného úradu a dňa 24.augusta 2021 aj po pracovnej dobe do 24:00 hod. na č. t. 0911942149
   

   

       

                                               

                                                                 

                                                                                             JUDR. Renáta Matejová

                                                                                             zástupkyňa starostu obce

   

                                               

    •   Výberové konanie na miesto riaditeľa - vymenovanie nového riaditeľa ZŠ s MŠ

  Výberové konanie na miesto riaditeľa

   Základnej školy s materskou školou

  Hontianske Nemce 77

   

  Vážení občania,

  oznamujeme Vám, že zastupujúca starostka obce Hontianske Nemce
  na základe odporučenia Rady školy v rámci výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy s materskou školou,

  vymenovala

  p. Mgr. Milana Štievka

  za nového riaditeľa ZŠ s MŠ v Hontianskych Nemciach

  na 5 ročné funkčné obdobie od 1.8.2021 do 31.7.2026.

   

  Novému riaditeľovi prajeme veľa úspechov a dobrých rozhodnutí!

   

  Pre informáciu, p. riaditeľ bude riaditeľom ZŠ s MŠ vrátane jej elokovaného  pracovíska,

   čiže ZŠ s MŠ č. 171 .

   

    •   VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

  VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

  konané 23.10.2021

   

  Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb

  1420 •   Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 •   Informácia - kuchynský odpad BRKO

  Od 1.7.2021 v zmysle novely zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch vzniká mestám a obciam povinnosť separovať kuchynský odpad (hnedá nádoba označená BRKO-kuchynský odpad).

  Čo si máme predstaviť pod kuchynským odpadom? Sú to vlastne všetky tuhé a tekuté zvyšky jedál, potraviny po záruke, staré zaváraniny, odpad z čistenia potravín, pokazené ovocie, zelenina, mäso, ryby, mlieko, vajcia, chlieb, pečivo, syry, káva, čaj, kosti.

  Obec obstaralo firmu, ktorá bude zabezpečovať pravidelný odvoz kuchynského odpadu v týždenných intervaloch od 15. 07. 2021. Zberná nádoba je pri bytovke č. 492/493/494 na mieste , kde sú momentálne umiestnené nádoby na komunálny odpad; pri bytovkách č. 168/168/170/172 - pri zdravotnom stredisku a pri zbernom dvore. Nádoby na kuchynský odpad budú riadne označené a pri pravidelných týždenných zvozoch bude vždy plná nádoba nahradená novou čistou nádobou.

  Zároveň s nádobami na kuchynský zber jedna nádoba v zbernom dvore je určená na zber kuchynských olejov. Do tejto nádoby bude potrebné použitý kuchynský olej ukladať v pevných dobre uzatvárateľných obaloch – nádobách, tak aby sa nerozbili a olej z nich nevytekal.

  Zberné nádoby na kuchynský odpad slúžia výlučne obyvateľom Hontianskych Nemiec, nie reštauračným zariadeniam, ktoré majú povinnosť zabezpečiť si vo vlastnej réžii odvoz a zber reštauračného odpadu.

   

  Košíky pre bytovky odovzdáme prostredníctvom správkyň/správcov. Ostatní obyvatelia budú mať košíky pridelené na základe podieľania sa na separovaní jednotlivých zložiek odpadu GRÁTIS - ako odmenu. KOMPOSTOVATEĽNÉ sáčky do týchto košíkov bude možné si zakúpiť na obecnom úrade. Budete včas informovaní.

   

   

  Priložené súbory:

 •   Info - očkovanie detí od 12 rokov

 •   Stratégiu testovania občanov na COVID-19

  Dobrý deň, 

       Vzhľadom na  končiacu stratégiu testovania občanov na COVID-19 prostredníctvom samospráv a odberných miest v pôsobnosti MZ SR, Vám dávame do pozornosti,
  že od 01.07.2021 naďalej prebieha testovanie občanov  na COVID-19  na odbernom mieste – kino Kultúra Krupina, ktoré prevádzkuje firma  Štúrova s.r.o. Zvolen.
  Testovanie prebieha nezmenenom režime t.j. od pondelka do nedele v čase  od 8:00hod. do 16:30hod. 
  V prípade potreby (občan má  príznaky ochorenia, bol v kontakte s infikovanou osobu, a pod.) je potrebné objednať sa prostredníctvom  internetovej stránky : https://corona.gov.sk 
  Odberné miesto  poskytuje  testovanie RT-PCR testami aj  pre samoplatcov   -  bez objednania.
  Testovanie prebieha  primárne formou RT-PCR testov. Okrem RT-PCR testov je možnosť otestovania sa prostredníctvom antigénového testu, ktorý je od 01.07.2021 za úhradu. 
  Deťom nastupujúcim do letných táborov je poskytované testovanie formou tzv. kloktacích testov.  
   
  Režim pracoviska sa môže  meniť v závislosti  od záujmu občanov  o testovanie,  o čom Vás budeme priebežne informovať . 

  Ďakujem 

  Mgr. Erika Turanová
  prednosta | Okresný úrad Krupina •   Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠsMŠ

 •   Voľby do orgánov samosprávy obcí - 23.10.2021

  Voľby
  do orgánov samosprávy obcí

  Informácie pre voliča

  I

  Dátum a čas konania volieb

                              Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

  v sobotu 23. 10. 2021 od 7:00 do 22:00 h.

  II

  Právo voliť

  Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

  Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

  III

  Právo byť volený

  Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

  Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

  Prekážkou práva byť volený je

  Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

  Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

  Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

  IV

  Spôsob hlasovania

  Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
  je zapísaný.

  Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

  Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

  Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

  Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

   

   

  Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

  Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

  V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

  Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

  Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

  Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

  Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

  Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

    •   Mobilné očkovanie - okres Krupina

  Deň očkovania: 20.5.2021
  Očkovacie miesto: Bzovík
  pre obce: Bzovík, Čabradský Vrbovok, Čekovce, Dolné Mladonice, Dolný Badín,
  Drienovo, Horný Badín, Jalšovík, Kozí Vrbovok, Selce, Trpín, Uňatín,
  Zemiansky Vrbovok

  Očkovacie miesto: Senohrad
  pre obce: Senohrad, Cerovo, Horné Mladonice, Lackov, Litava

  Registrácia možná do 19.5.2021 10,00 hod. Zaregistrovaný dostane SMS s časom očkovania po 12,00 hod. (19.5.2021)

   
  Deň očkovania: 21.5.2021
  Očkovacie miesto: Hontianske Nemce
  pre obce: Hontianske Nemce, Domaníky, Kráľovce-Krnišov, Ladzany, Medovarce,
  Rykynčice, Sebechleby

  Očkovacie miesto: Dudince
  pre mesto/obce: Dudince, Drážovce, Hontianske Moravce, Hontianske Tesáre,
  Lišov, Sudince, Súdovce, Terany

  Registrácia možná do 20.5.2021 10,00 hod. Zaregistrovaný dostane SMS s časom očkovania po 12,00 hod. (20.5.2021)

   
  REGISTRÁCIA:

  Pri registrácii je potrebné vybrať možnosť:
  MÁM ZÁUJEM VYUŽIŤ MOBILNÉ OČKOVACIE CENTRUM V MIESTE SVOJHO BYDLISKA


 •   Práve prebieha asistované sčítanie •   Informácia k očkovaniu v okrese Krupina

  Banskobystrický samosprávny kraj oznamuje obyvateľom okresu Krupina, že očkovanie proti COVID-19, sa uskutoční v meste Krupina ako i v niektorých obciach okresu Krupina.

         Očkovať sa začne v Meste Krupina v stredu 19.5. 2021 v čase od 10:00 do 18:00. Pokračovať sa bude ďalšie dni až do uspokojenia záujmu občanov.

  Následne bude pokračovať očkovanie na obciach, miesto a dátum bude na základe záujmu občanov včas oznámené.
  - Očkovať sa budú občania vo veku nad 60 rokov
  - Očkovať sa bude vakcínou od spoločností Pfizer/BioNTech
  - Imobilných občanov je možné zaočkovať i v aute pred budovou, túto skutočnosť je potrebné uviesť už v registračnom formulári.

        V prípade záujmu je potrebná registrácia vopred na stránke bbsk.nahradnici.sk, pričom je nutné mať trvalý pobyt v okrese Krupina. Registráciu je potrebné vykonať do nedele 16.5. 2021 do 19.00 hod. Po správne vykonanej registrácii obdržíte sms správu s miestom, termínom a hodinou očkovania, ktorý je potrebný dodržať. Upozorňujeme, že bez registrácie vopred a splnenia vekovej podmienky očkovanie nebude možné!

  Poslanci BBSK Ing. Radoslav Vazan
                             Mgr. Maroš Skopal •   REGISTRAČNÝ SYSTÉM - NÁHRADNÍCI NA OČKOVANIE

  Banskobystrický samosprávny kraj spustil do užívania registračný systém pre náhradníkov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Aby očkovanie prebiehalo hladko, čo najrýchlejšie a aby nedochádzalo k znehodnocovaniu vakcín, je možné zaregistrovať svoju žiadosť o očkovanie na stránke www.nahradnici.sk. Na  očkovanie sa môžete nahlasovať aj telefonicky alebo osobne na obecnom úrade počas úradných hodín. K nahláseniu je potrebné zadať meno, priezvisko, rodné číslo, adresu a telefónny kontakt.

  Odpovede na často kladené otázky:

  Kto sa môže nahlásiť do systému pre náhradníkov na očkovanie?

  Všetci občania nad 18 rokov, s trvalým pobytom v Banskobystrickom kraji, ktorí sú schopní dostaviť sa na miesto očkovania buď v deň zavolania, a ak to nie je možné, tak deň po zavolaní.

  Ako budú náhradníkov kontaktovať, aby sa dostavili na očkovanie? Čo ak práve nebudú môcť?

  Náhradníci budú kontaktovaní telefonicky a je im ponúknutý termín. Ak nebudú môcť ponúknutý termín využiť (časová tieseň, mimo lokality, osobné, či pracovné povinnosti), môžu ho odmietnuť a naďalej môžu ostať v zozname náhradníkov na ďalšie dni.

  Keď sa nahlásim medzi náhradníkov, nemusím sa už nahlásiť na očkovanie do systému NCZI?

  Stránka  www.nahradnici.sk  NIE JE náhradou ku riadnej registrácii cez stránku NCZI Ministerstva zdravotníctva. Aj po registrácii do zoznamu náhradníkov odporúčame registrovať sa na riadny termín na stránke NCZI https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php .

  Stránka www.nahradnici.sk slúži na registráciu do zoznamu náhradníkov, ktorý budú očkovacie centrá v Banskobystrickom kraji využívať v prípade, že sa na očkovací termín nedostavia všetci prihlásení uchádzači, ktorí sa zaregistrovali cez stránku Ministerstva zdravotníctva.

   Čo ak sa nahlásim ako náhradník, ale potom získam termín očkovania cez NCZI, alebo pre iný dôvod už nechcem byť v zozname náhradníkov?

  Na webstránke www.nahradnici.sk sa dá veľmi jednoducho zo zoznamu náhradníkov odhlásiť bez udania dôvodu.

  V akom poradí budú náhradníci volaní?

  Systém oprávnených záujemcov automaticky zoraďuje podľa princípov očkovacej stratégie štátu – teda podľa veku a pridružených diagnóz. Zo zoznamu následnej jednotlivé očkovacie centrá povolávajú záujemcov v prípade uvoľnenia termínov na očkovanie.

  Vedia si náhradníci vybrať vakcínu, ktorou chcú byť očkovaní?

  V tejto chvíli nie. Náhradníci do 70 rokov sú automaticky volaní na vakcináciu AstraZeneca, náhradníci nad 70 rokov na Pfizer alebo Moderna. Môže sa to však v budúcnosti zmeniť v závislosti od zmeny situácie s vakcínami.

  Čo ak nahlasujem do systému osobu, ktorá nemá telefón/nedvíha telefón/zle vidí, počuje?

  Môžete do systému zadať telefón na inú osobu, ktorá vie náhradníkovi rýchlo dať vedieť, že bol zavolaný na očkovanie.

  V prípade problémov s nahlasovaním je na portáli www.nahradnici.sk okrem detailných inštrukcií pripravený aj kontakt na zákaznícke call centrum, ktoré počas každého pracovného dňa pomáha ľuďom pri registrácii. •   Oznámenie občanom obce Hontianske Nemce

  Vážení občania, týmto Vám oznamujeme, že v zmysle §13a ods.1 písm. c) zákona 369/1990Zb. Zákon národnej rady o obecnom zriadení sa ku dňu 01.04.2021 vzdal mandátu starosta obce PaedDr. Jozef Nemec. Vzdanie sa mandátu starosta obce doručil písomne na Obecný úrad Hontianske Nemce. Dňom 01.04.2021 nastali účinky vzdania sa funkcie starostu obce. 


  JUDr. Renáta Matejová
  zástupkyňa starostu obce •   Oznámenie pre občanov nad 75 rokov - očkovanie COVID-19

  Občania nad 75 rokov, ktorí sa chcú dať zaočkovať proti ochoreniu covid-19 sa musia zaregistrovať cez internet na stránke:

  https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php

  Prosíme mladších rodinných príslušníkov, aby im pomohli pri vypisovaní
  formulára. •   Rozhodnutie o prevádzke ZŠ s MŠ

  Naďalej platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku istých školských zariadení okrem:

  1. materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ;
  2. školských klubov detí pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ,
  3. školských internátov pre deti materských škôl podľa písmena a),
  4. zariadení školského stravovania, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ, pre deti
   1. materských škôl podľa písmena a),
   2. školských klubov detí podľa písmena b),
  5. špeciálnych výchovných zariadení.

   

  Bližšie informácie nájdete na adrese:

   

  https://www.minedu.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-aj-buduci-tyzden/
  Priložené súbory:

 •   Harmonogram zberu odpadu 2021

  Harmonogram zberu odpadu 2021


  Zmena zberu v prípade sviatkov alebo z technických príčin Vám bude včas

  oznámená. •   Prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov

 •   Informácia - zberný dvor

  Vážení občania,

  od pondelku 07. decembra 2020 otvárame zberný dvor

  Otváracie hodiny:
  Pondelok        8:00 - 15:00 hod.
  Utorok            8:00 - 15:00 hod.
  Streda             8:00 - 18:00 hod.
  Štvrtok            8:00 - 15:00 hod.
  Piatok             8:00 - 15:00 hod.
  Sobota:           13:00 - 15:00 hod.

  Jednotlivé komodity prosíme starostlivo pred odovzdaním pretriediť.