Obec Hontianske Nemce informuje

 •   Plánované zasadnutie OZ dňa 11.2.2020 - sa ruší, pozvánku považujte za bezpredmetnú

 •   Dôležitá správa

  Po nedeľňajšom zasadnutí Regionálneho združenia miest a obcí okresov Zvolen, Detva a Krupina, regionálne združenie prijalo uznesenie, že objedná od SAD Zvolen zabezpečenie pravidelnej prímestskej dopravy v okresoch Zvolen, Detva a Krupina podľa platných cestovných poriadkov v plnom rozsahu od 27.1.2020. SAD Zvolen požiadavku v plnom rozsahu akceptoval.

 •   Štúdia okolia zdravotného strediska •   E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 •   Protest pred NR SR - vláda stopla projekt cesty R3

  POĎME SPOLU PROTESTOVAŤ
 •   Informácie pre voliča

  Voľby
  do Národnej rady Slovenskej republiky

  Informácie pre voliča

  I

  Dátum a čas konania volieb

  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.

  II

  Právo voliť

  Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
  ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.

  Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

  III

  Právo byť volený

  Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

  Prekážkou práva byť volený je

  Ÿ  výkon trestu odňatia slobody,

  Ÿ  právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

  Ÿ  pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

  IV

  Spôsob voľby

  Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

  Ÿ  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo

  Ÿ  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

  Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

  Ÿ  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

  Ÿ  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

  V

  Hlasovací preukaz

  Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

  Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

  Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

  osobne,

  najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020) v úradných hodinách obce.

  Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

  v listinnej forme tak,

  aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020),

  elektronicky (e-mailom) tak,

  aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

  Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

  Ÿ  meno a priezvisko,

  Ÿ  rodné číslo,

  Ÿ  štátnu príslušnosť,

  Ÿ  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

  Ÿ  korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

  prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

  možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).

  Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

  Ÿ  meno a priezvisko,

  Ÿ  rodné číslo,

  Ÿ  štátnu príslušnosť,

  Ÿ  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

  Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

  Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

  VI

  Voľba poštou

  Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

  Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

  písomne (v listinnej forme) tak,

  aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020)

  Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

  elektronicky (e-mailom) tak,

  aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020).

  Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

  Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

  Ÿ  meno a priezvisko,

  Ÿ  rodné číslo,

  Ÿ  adresu trvalého pobytu,

  Ÿ  adresu miesta pobytu v cudzine.

  Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

  Ÿ  obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

  Ÿ  hlasovacie lístky,

  Ÿ  návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,

  Ÿ  poučenie o spôsobe hlasovania.

  Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

  Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).

  ***

  Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

  www.minv.sk/?volby-nrsr •   Kamerový systém v Hontianskych Nemciach

  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ministerstvo vnútra sr logo

  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky našej obci poskytlo dotáciu vo výške 15.000 € na vybudovanie kamerového systému. Realizovali sme 4 ks statických kamier a 2 ks otočných kamier. Celý systém slúži k zníženiu kriminality v našej obci. 

  Tu si môžete pozrieť zoznam kamier:

  Obecný úrad                1 ks otočná kamera

  Športový areál             1 ks otočná kamera

  Zberný dvor                  2 ks statická kamera

  Zdravotné stredisko    1 ks statická kamera

  Dom služieb - Pošta    1 ks statická kamera

 •   Oznam - voda z obecného vodovodu vyhovuje sledovaným ukazovateľom

  Oznamujeme občanom, že sa ruší ZÁKAZ používania vody z obecného vodovodu k pitnému účelu. Voda vyhovuje sledovaným ukazovateľom.


  Priložené súbory:

 •   Naša rodáčka Viki Matušovová získala prestížne ocenenie

  Naša rodáčka Viki Matušovová získala prestížne ocenenie Ceny Musical - opereta a stala sa celkovou víťazkou v kategórii "Muzikálová herečka" roku 2018 v Českej republike.

  Gratulujeme a prajeme veľa úspechov v jej tvorivej práci.  http://www.musical-opereta.cz/ceny-magazinu-musical-opereta-za-rok-2018-znaji-sve-viteze/ •   Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom - dočasný záber

 •   Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom - dočasný záber

 •   Nemčiansky cross 2019 - výsledky

 •   Vyhodnotenie VOS na podávanie najvhodnejšieho návrhu na odkúpenie pozemku vo vlastníctve Obce
  Priložené súbory:


 •   Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra

 •   Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021

 •   Návrh rozpočtu obce Hontianske Nemce na rok 2019, Výhľad na rok 2020, 2021

 •   Oznámenie o určení miesta a času preberania odpadu prineseného do dvora pri dielňach OÚ.

  Obecný úrad Hontianske Nemce, oznamuje
  určenie miesta a času  preberania  odpadu prineseného do dvora pri dielňach OÚ.
  Preberanie odpadu prineseného do dvora pri dielňach OU je v pracovných dňoch:

  P,U,Š,P:   6:00 – 14:00 
  Streda :    6:00 – 18:00
  Sobota:  10:00 – 12:00 (na telefónom čísle uvedenom na
  bráne pri obecných dielňach).

  Odpad je potrebné priniesť len v určené dni a hodiny.

  V prípade uloženia odpadu mimo určených dní a hodín za dvorom dielní OÚ

  bude občan nasnímaný kamerovým systémom a následne pokutovaný. •   Úradné hodiny - obecný úrad

  Obecný úrad oznamuje občanom, že pre mimoriadne vysoké teploty upravuje úradné hodiny od 30.7.2018 do odvolania od 6,00 hod do 14,00 hod.

 •   Povinnosť nahlásenia úhynu domácej ošípanej

  RVPS Zvolen upozorňuje všetkých občanov - chovateľov ošípaných aj neregistrovaných v nárazníkovej zóne afrického moru ošípaných, že v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť RVaPS Zvolen na telefónne číslo 045 / 520 39 99 a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi.

  Viac informácií v prílohe.  Priložené súbory:

 •   CIZS - informácia o zámere

  Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Hontianske Nemce.
  Priložené súbory: