Terénna  sociálna  práca sa  v našej  obci  začala  vykonávať  na  základe  účasti  v  národnom  projekte Terénna  sociálna  práca  v  obciach  I realizovanom  Implementačnou  agentúrou  MPSVR  SR www.ia.gov.sk,  vďaka  podpore  z  Európskeho  sociálneho  fondu  a  Európskeho  fondu  regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

Zámerom  projektu  je  zlepšenie  sociálnej  situácie  ľudí  ohrozených  sociálnym  vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych  pracovníkov  poskytujúcich  pomoc  obyvateľom obce,  ktorí  sa ocitli  v sociálnej  a  hmotnej núdzi,  nezamestnaným,  rodinám  s malými  deťmi  a  seniorom s  osobitným  zreteľom  na  segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.

 • Zmluva o spolupráci po kódom ITMS2014 +, 31204A138  

• Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I : 1.6.2016

• Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I:  30.6.2019

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci/zamestnankyne našej obce:

Terénna sociálna pracovníčka : Mgr. Anna Babiaková

E- mail:  tsphontianskenemce @gmail.com.sk    

Tel. kontakt  0904608166

Adresa kancelárie: .Hontianske Nemce č. 500


Fotografie k článku:
Priložené dokumenty (1):