OBEC  HONTIANSKE   NEMCE

 

Zámer

 

Obec Hontianske Nemce zverejňuje zámer predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v súlade s  § 9a ods. 8, písm. e ), zákona č. 138/1991 Z.z o majetku obci v znení neskorších predpisov.

Predaj  pozemku vo vlastníctve Obce Hontianske Nemce, k. ú. Hontianske Nemce, KN-E, par. č.435/5, zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 1068 v prospech Mareka Grešku, nar. .............., bytom Plášťovce č. 336, vo výmere dielu 8 -166m 2,  dielu 7 -81m 2  ,dielu 3 – 91m 2 spolu 338 m 2 podľa Geometrického plánu č. 47 843 632 – 250/2019 vyhotoveného Martinom Lauroškom, cena za 1 m2 /5,- Eur.

 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: dotknutá časť pozemku je pod stavbou rodinného domu, časť pozemku  predstavuje súčasť záhrady pri rodinnom dome. Dotknutá časť pozemku je pre obec neupotrebiteľná.

Vyhotovenie zmluvy spracuje obec, poplatok za návrh na vklad hradí v celom rozsahu kupujúci.

 

Zámer predať pozemok  bol zverejnený:

  • na úradnej tabuli obce  dňa     15.10.2019     
  • na internetovej stránke obce dňa  15.10.2019

 

  

 

 

 

 

                                                                                                   PaedDr. Jozef  Nemec

                                                                                                         starosta  obce