STAROSTA   OBCE   HONTIANSKE   NEMCE  

PaedDr. Jozef  Nemec

 

P O Z V Á N K A 

 

         na základe § 13 ods. 4, písm. a) zákona  SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov  

 

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného  zastupiteľstva   Hontianske Nemce

mimo plánovaného termínu

06. apríla  2017 (štvrtok)   o 17,00  hod. do MKS  v Hont. Nemciach.

 

 

Program:

1.      Otvorenie

2.      Určenie overovateľov zápisnice

3.      Schválenie  programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva

4.      Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva a informácia o podpísaní  zápisnice

5.      Návrh na schválenie   úpravy rozpočtu obce   a  rozpočtu  ZŠ s MŠ

6.      Správa HK z kontroly miestnych daní a poplatkov za rok 2016

7.      Vyhodnotenie   hospodárenia podnikateľskej činnosti  za rok 2016

8.      Návrh na schválenie zámeru o prenájom nebytových priestorov - stavby „Kravín“ s.č. 28 Domaníky

9.      Návrh na schválenie VZN č.2 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ a určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach

10.  Návrh na zrušenie uznesenia č. 7/2017 o cene vody za výrobu a dodávku pitnej

vody verejným vodovodom

11.  Návrh na schválenie žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce

12.   Informácie starostu obce

13.   Rozprava

14.  Záver

 

 

 

 

 

 

Hontianske Nemce, 31 .03.2017