NÁVRH

 

VŠEOBECNE   ZÁVAZ NARIADENIE     č. 2

 

o mieste a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hontianske Nemce

 

 

Obecné zastupiteľstvo   Hontianske Nemce vo veciach územnej samosprávy  v zmysle  § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“). 

  

Článok  1

Úvodné ustanovenia

 

1)      Toto  všeobecne záväzné nariadenie určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí a žiakov, ktoré budú uhrádzať škole a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hontianske Nemce.  

 

2)      Týmto nariadením sa určuje  výška a podmienky úhrady nasledovných príspevkov v škole a školských zariadeniach:

 

a)      Príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole

b)      Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí

c)      Príspevok na čiastočnú úhradu nájkladov v školskej jedálni MŠ a ZŠ

 

 

Článok 2

Zápis detí, ktoré majú povinnosť plniť povinnú školskú dochádzku

 

  1. Termín zápisu

Obec Hontianske Nemce v súlade s ustanovením § 20, ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len školský zákon)  ukladá  riaditeľovi ZŠ s MŠ  Hontianske Nemce  vykonať zápis  detí, ktoré majú začať plniť povinnú školskú dochádzku (ďalej len zápis) v termíne od  01. apríla  do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku  školského roka, v ktorom má dieťa začať  plniť povinnú školskú dochádzku.

 

 

  1. Stanovenie dátumu zápisu Obcou Hontianske Nemce ako zriaďovateľom   

Obec Hontianske Nemce v súlade  s ustanovením  § 20, ods. 3 písm. a) školského zákona po dohode s riaditeľom   ZŠ s MŠ určí každý rok dátum vykonania zápisu, hodinu a miesto.

 

  1. Zverejnenie zápisu.

Obec Hontianske Nemce  v súlade s ustanovením § 20, ods. 3 písm. a) školského zákona ukladá  riaditeľovi  ZŠ s MŠ Hontianske Nemce  zverejniť v dobe od 01. apríla termín konania zápisu, miesto a čas zápisu k nasledujúcemu školskému roku zákonným zástupcom po dohode so zriaďovateľom takto:

-          na budove základnej a materskej školy

-          na internetovej stránke obce a ZŠ s MŠ

-          na úradnej tabuli obce

-          prostredníctvom obecného rozhlasu

 

  1. Požiadavky ZŠ s MŠ pri zápise žiaka 

-          meno a priezvisko, dátum  narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa

-          meno, priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov  

 

 

Článok  3

Príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole

 

 

1)      Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa sumou vo výške 8,00 EUR.

 

2)      Príspevok v materskej škole sa neuhrádza zo zákona za dieťa ktoré:

a)      Má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b)      Ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

c)      Ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

d)     ktoré má prerušenú dochádzku  do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom za čas prerušenej dochádzky

e)      ktoré nedochádzalo do materskej školy  v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť  určeného príspevku.

3)      Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza  bezhotovostným  prevodom na účet školy alebo poštovou poukážkou vopred do 10. dňa v príslušného   kalendárneho  mesiaca. Po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa – platiteľa sa môže vyberať    príspevok súhrnne za viac mesiacov v príslušnom roku.

 

 

 

Článok 4

Príspevok  na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť  školského klubu detí

 

1)      Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí v základnej škole prispieva zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka sumou 4,- EUR. Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 2,- EUR.

2)      Zriaďovateľ základnej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. 1, ak zákonný zástupca a to písomne požiada a predloží mu doklad o tom že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

3)      Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa bezhotovostným prevodom na účet školy, alebo poštovou poukážkou vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.  Po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa – platiteľa sa môže vyberať    príspevok súhrnne za viac mesiacov v príslušnom roku.

 

 

Článok 5

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni   MŠ  a ZŠ

 

1)      Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.           

2)      Stravníkom v školskej jedálni môžu byť aj zamestnanci školy a školských zariadení a po súhlase zriaďovateľa aj iné fyzické osoby.

3)      Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, alebo žiaka sa stanovuje ako súčet nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a režijných nákladov nasledovne:

 

Materská škola

(stravníci od 2-6 rokov)

 

 

Desiata

 

 

Obed

 

 

Olovrant

Cena potravín hradená rodičom

Príspevok rodiča na režijné náklady

Úhrada rodiča spolu

       €

0,26

0,64

0,22

1,12

0,10

1,22

 

 

Základná škola

(obed)

Cena potravín hradená rodičom žiaka – obed

Príspevok rodiča na režijné náklady

Úhrada rodiča spolu

Stravníci od 6-11 r.

I.                   stupeň

0,95

0,10

1,05

Stravníci od 11-15 r.

II.                stupeň

1,01

0,10

1,11

Dieťa v hmotnej núdzi I. stupeň

 

0,10

0,10

Dieťa v hmotnej núdzi II. stupeň

 

0,11

0,11

 

 

4)      Zamestnanci a cudzí stravníci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo v sume 1,12 EUR aj režijné náklady vo výške minimálne 1,14 EUR najviac však vo výške preukázaných vzniknutých nákladov. Zriaďovateľ školy môže zvýšiť minimálnu výšku na základe reálnych nákladov na činnosť školskej jedálne.

 

 

Zamestnanci a cudzí

stravníci

Cena potravín hradená zamestnancom a cudzím stravníkom

 

Príspevok na režijné náklady

Úhrada stravy zamestnanci a cudzí stravníci

Obed €

1,12

1,14

2,26

 

 

Článok 6

Záverečné ustanovenia

 

 

  1. Obecné zastupiteľstvo miestnej samosprávy obce Hontianske Nemce sa uznieslo na VZN č. 2/2017 dňa  .......................................
  2. Týmto VZN sa zrušuje  VZN č. 2/2012  zo dňa 13.03.2012
  3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť  od    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              PaedDr. Jozef Nemec   

                                                                                                        Starosta obce

 

 

 

 

 

 

Návrh VZN vyvese na úradnej tabuli v obci  Hontianske Nemce,  dňa   20.03.2017              

VZN prerokované a schválené na OZ v  Hontianskych Nemciach,  dňa ..............................                        

VZN nadobúda účinnosť dňom  ..................................