ZÁMER A PODMIENKY

obchodnej verejnej súťaže č.04/2019 o najvhodnejší návrh na predaj obecného pozemku 

 

Obec Hontianske Nemce zverejňuje obchodnú verejnú súťaž v súlade s §9a ods. 1a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za účelom  podávanie návrhov na odkúpenie obecného pozemku. Pozemok vo vlastníctve Obce Hontianske Nemce, k.ú. Hontianske Nemce,

LV č. 674

KN-C parc. č.5/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1008 m2

KN-C parc.č. 5/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 371 m2

LV č. 1070

KN-C parc.č. 983/25 - ostatná plocha o výmere 558 m2


Podmienky OVS:

-          vyhlasovateľ: Obec Hontianske Nemce, 962 65 Hontianske Nemce

-          IČO 00319929

-          PaedDr. Jozef Nemec - starosta

predmet OVS:  predaj pozemku vo vlastníctve Obce Hontianske Nemce, k.ú. Hontianske Nemce, KN-C parc.č. 5/1,5/2,- zastavané plochy a nádvoria- LV č.674

vedeného Okresným úradom v Krupine, odborom katastrálnym, v 1/1-ine na Obec Hontianske Nemce, pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.

-          Kritériá pri výbere najvhodnejšej ponuky:

-          Vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje.

-          Lehota na podávanie súťažných návrhov: do 30.5.2019 do 12:00 hod.

-          Spôsob podávania súťažných návrhov: v zalepenej obálke s označením

-          OVS – pozemok – neotvárať“.

-          Obsah súťažných návrhov: identifikačné údaje uchádzača, (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátna príslušnosť a rodinný  stav, názov a  sídlo, spoločnosti,  kontakt,)  navrhovaná kúpna cena, pričom minimálna cena je .2 €/ m2....

-          lehota na oznámenie vybraného návrhu: účastníci budú oboznámení písomne do 15 dní po schválení výsledku OVS obecným zastupiteľstvom,

-          obsahom kúpnej zmluvy bude povinné zmluvné dojednanie o možnosti predávajúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy pre prípad, že kupujúci nezačne s výstavbou rodinného domu v lehote do troch rokov od vkladu vlastníckeho práva a dojednanie o predkupnom práve v prospech predávajúceho, pre  prípad ďalšieho predaja pozemku  okrem scudzenia v prospech blízkej osoby

-          Obec Hontianske Nemce si vyhradzuje právo odstúpiť od OVS bez uvedenia dôvodu a je oprávnené odmietnuť všetky predložené návrhy až do uzatvorenia zmluvy s úspešným účastníkom a zároveň má právo súťaž zrušiť,

-          navrhovateľ nemá právo na úhradu nákladov spojených s účasťou na OVS,

-          víťaz OVS je povinný uzatvoriť s Obcou Hontianske Nemce zmluvu do 60 dní od schválenia výsledku OVS obecným zastupiteľstvom.

 

 

 

 

 

 

 

Zámer vyvesený  dňa      14.05.2019

Zámer zvesený  dňa         

Zodpovedný za zverejnenie  PaedDr. Jozef Nemec