Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia:

Riaďte sa pravidlami triedenia .​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.

triediaca linka

označovanie obalov

kompostujeme

Trieďte odpad, oplatí sa to.


Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za kalendárny rok 2018.

 

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu i úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 je  23 %.

 

 

Sadzba poplatku pre Obec Hontianske Nemce za uloženie zmesového komunálneho odpadu /200301 / a objemového odpadu /200307/ na skládku odpadov  v euro.t – 1 pre rok 2019   je 10 € .

 

 Hontianske Nemce,  25. 2. 2019


SEPAROVANÝ ZBER V OBCI HONTIANSKE NEMCE PLASTY

Medzi plasty na separovanie patrí:

PET fľaše, plástové obaly z potravín, plástové obaly z kozmetiky, čistiacich prostriedkov,plástové vrecia, sáčky, tašky, obalové fólie, krabice od džúsov a mlieka, tégliky od smotany, jogurtov, masla, pomazánok, staré pokazané plástové hračky, rôzne úlomky plástov z domácností, uzávery z fliaš, zátky, nádoby do 50 l, kuchynský a stlový riad z plástu, rôzne typy prepraviek,

UPOZORNENIE! Do plástov nepatrí: plástové obaly z nebezpečných látok ako napr:motorového oleja, nafty a pod.

ORGANIZÁCIA ZBERU

PET fľaše je potrebné stláčať, aby sa vztlačil vzduch a zabrali čo najmenej miesta. Naplnené zviazané vrecia plástami treba doma uložiť, a po vyhlásení v miestnom rozhlase vyložiť ku zbernej nádobe odkiaľ ich zamestnanci obce odvezú a vydajú Vám nové vrece. Vprípade ak Vám vrece nebude dodané, treba to nahlásiť na OcÚ.

KOV s prvkom AL/hliník/

nápojové plechovky, skrutkovacie uzávery od alko aj nealko nápojov, zatláčacie viečka na zaváranie, obaly z paštét na ktorých je sťahovacie viečko, alobal, kelímky z čajových sviečok bez vosku a knôtu, misky od potravín, alobal z čokolády, Al fólie/sťahovacie viečka/ od jogurtov, termixov, smotany, šalátov a z iných potravín,hliníkové príbory, riad, ešusy, hrnce a náradie, sudy, kanvy, stanové a lehátkové konštrukcie, žalúzie, hliníkové plechy, bloky motorov, obaly pre farmaceutické, kozmetické výrobky ako sú spreje, tuby, blistre, uzávery liekoviek a infúznych roztokov, koncovky žiaroviek.

ORGANIZÁCIA ZBERU

Tento odpad je potrebné zbierať do sáčku alebo igelitovej tašky a odovzdať ho pri zbere plástu, prípadne doniesť na OcÚ. Upozorňujeme, že tento odpad sa nesmie miešať do jedného vreca spolu s plástovým odpadom.

PAPIER

staré noviny, časopisy, reklamné letáky, vlnité lepenky a hnedé sulfánové papiere(používné ako obalový materiál-kartón), staré knihy bez vrchného umelého obalu, zošity, zmiešaný zberový papier.

Do zberného papiera nepatrí

Mastné a silne znečistené papiere, krabicové obaly od nápojov a mlieka, kopírovací papier, samoprepisný papier, skartovací papier brúsny a pauzovací papier, plástové fólie.

ORGANIZÁCIA ZBERU

Odvoz papiera od rod. domu 4 krát ročne s možnosťou výmeny za papierový tovar alebo možnosť využitia zberu, ktorý organizuje Základna škola. Termín zberu sa vyhlasuje v miestnom rozhlase.

SKLO

Zavedený je celoročný zber skla v obci a to formou označených kontajnerov na sklo, ktoré sú umiestnené počas celého roka na určených miestach: pri Miestnom kultúrnom strediku, na tržnici, na Rakovci na starej ceste pri autobusovej zastávke.

TEXTIL

Odvoz textilu od rod. domu 2 krát ročne. Termín zberu sa vyhlasuje v miestnom rozhlase.

BATÉRIE A AKUMULÁTORI, ELEKTROODPAD, KOVY ŽELEZNÉ, NEBEZPEČNÝ ODPAD

Odvoz od rod. domu najmenej 2 krát ročne. Termín zberu sa vyhlasuje v miestnom rozhlase.

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Sem patrí: zmiešaný stavebný odpad a odpad z demolácii, zemina a výkopový materiál. Možnosť vývozu len po nahlásení na OcÚ a na vopred určené miesto.

BIOLOGICKÝ ODPAD

Bioodpadom je každý odpad tvorený organickými látkami rastlinného a živočíšneho pôvodu. Tento odpad pochádza z chovu domácich zvierat, pestovania poľnohospodárskych produktov a v menšej miere i z domácností. Odpad väčšinou končí v zberných nadobách a je vyvezený na skládku odpadov a tak prispievame k tvorbe skládkových plynov. Zbytočne sa ochudobňujeme o možnosť využiť odpad ako veľmi kvalitné hnojivo do zahrady. Najlepším spôsobom, ako spracovať bioodpad z domácností je kompostovanie.

DOMÁCE KOMPOSTOVANIE

Čo kompostujeme? Kuchyňa - zvyšky z čistenia zeleniny a ovocia, malé množstvo varených jedál, potraviny, čaj aj s papierovným sáčkom, kávový výluh, papier znečitený od potravín a pod. Záhrada – pokosená tráva, kvety, konáre, lístie, zhnité ovocie, burina zo záhrady Iný organický materiál – podstielka z chovu zvierat, popol z dreva, hobliny, piliny, hnoj, vlasy, perie.

Materiál nevhodný na kompostovanie:

Druhotné suroviný, nebezpečné a toxické látky.

Iné – prach zo smetí a vysavača( obsahujú ťažké kovy), časti rastlín napadnuté chorobami, mäso a mäsové výrobky, kosti, mliečne výrobky, výkaly z mäsožravých zvierat

Postup pri zakladaní kompostu

1) Dno kompostovacej kopy vysypte hrubším materiálom (napr. nahrubo posekanými konármi), aby sme zabezpečili cirkuláciu vzduchu a odtok prebytočnej vody.

2) Materiál sa ukladá postupne ako nám v domácnosti a záhrade vzniká.

3) Už pri jeho zbieraní myslite na to, aby ste mali čo najpestrejšiu skladbu. Nezabudnite jednotlivé druhy dôkladne premiešať(mokré so suchým, uhlíkaté s dusíkatými).

4) Materiál pred uložením do kompostoviska upravte – posekajte, podrvte, zvlhčite a dôkladne premiešajte. Urýchlite tak dobu rozkladu.

5) Ak máte väčšie množstvo rovnakého materiálu(napr.lístia, odpad z kukurice a pod.), je dobré - ak to jeho štruktúra dovoľuje – predbežne si ho uskladniť a použiť ho na premiešanie primokrého, alebo silne dusíkatého materiálu. Kompostovaný materiál je vhodné po každých 15-20cm vrstviť zeminou. Obsahuje množstvo mikroorganizmov, ktoré pomáhajú rozkladu, dokáže viazať vlhkosť a pomaly ju uvoľňovať do okolia, napomáha pri vzniku stabilnej drobovitozemitej štruktúry a výrazne dokáže viazať zápach. Kompostovaciu hmotu je treba po 3 - 5 týždňoch prehodiť, aby sa premiešal materiál z vnútra kopy s vonkajším. Zároveň tým kompost prevzdušníme. Približne po roku je kompost vyzretý. Po vyzretí je potrebné kompost preosiať a nespracované časti vložiť do novej kopy.

Čo získate kompostavním?

Kvalitné hnojivo pre svoju záhradku. Ušetríte finančné prostriedky za odvoz odpadov a za drahé hnojivvá. Znížite množstvo a škodlivosť odpadov, čím pomôžete životnému prostrediu a zdraviu ľudí teda hlavne sebe a svojmu okoliu.

UPOZORNENIE:

Keď vznikne väčšie množstvo biologického odpadu hlavne zo záhrad a tento odpad nespracujete vo svojom kompostovisku potom tento odpad môžete uložiť na miesto, ktoré určí OcÚ.

TRIEDENIE ODPADU NA CINTORÍNE

Označené zberné nádoby na sklo, plásty /obaly zo sviečok, vázy/, kov/ sem patria napr. kovové vrchnáčiky zo sviečok, poškodené kovové stojaný/ papier, prepravka č.1 na umelé vence a kvety , prepravka č.2 na biologický odpad/ tráva,uvednuté kvety burina/. Zberné nádoby a prepravky sú umiestnené pri vrchnej bráne cintorína. Zákazuje sa ukladať odpad pri márnici.

VEĽKOOBJEMOVÉ KONTAJNERY sú vyložené v obci 2 krát ročne /jar-jeseň/. V prípade väčšieho množstva odpadu je potrebné zo strany občanov sa informovať na OcÚ.