Vyzývame všetkých žiadateľov  priamych  podpôr, ktorí splnili podmienku na získanie  podpory na plochu v roku  2021,

 

Aby si neodkladne  a urýchlene pozreli  emaily, kde im boli zaslané predtlačené Identifikačné listy  na rok  2022      a Jednotné žiadosti na priame podpory  pre rok  2022

 

Konečný termín na podanie žiadosti je 16. mája 2022     

Termín predkladania žiadostí: 19. apríl 2022 - 16.máj 2022 pre žiadateľov, ktorí nežiadajú o zvieracie schémy

                                                                       02. máj 2022 – 16. máj 2022 pre žiadateľov, ktorí žiadajú aj o zvieracie schémy

Postup predkladania žiadostí:

Pred podaním Jednotnej žiadosti (ďalej len „JŽ“) musí žiadateľ podať Identifikačný list (ďalej len „IL“). 

Žiadateľom, ktorí si podali žiadosť aj v roku 2021 budú platobnou agentúrou na emailové schránky uvedené v žiadosti z roku 2021 alebo do elektronických schránok zaslané predgenerované údaje vo formáte „XML“ a „PDF“, ktoré môžu priamo použiť resp. upraviť podľa potreby a aktuálneho stavu.

Noví žiadatelia musia vyplniť IL a JŽ samostatne.

 

Pred podaním JŽ je potrebné vyplniť a podať žiadosť prostredníctvom portálu GSAA (https://gsaa.mpsr.sk/) s výnimkou žiadateľov, ktorí žiadajú výlučne o podporu na niektoré zo zvieracích podporných schém.                                                          


Priložené dokumenty (1):