Zápis detí do Materskej školy pre školský rok 2022/2023

 

Na základe § 59 ods. 3 a 4 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení sa žiadosť o prijatie dieťaťa do Elokovaného  pracoviska ako súčasti  ZŠ s MŠ 77 Hontianske Nemce , 962 65

 v školskom roku 2022/2023 podáva formou tzv. zápisu, ktorý sa uskutoční

od 1. apríla do 30. apríla 2022 v čase od 8.00 do 16.00 hod.

Pri zápise sa materská škola riadi aktuálne účinnými vyhláškami ÚVZ SR o opatreniach proti šíreniu covid-19.

Všeobecné podmienky zápisu dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

1.    Zápis sa uskutoční v súlade s § 28a, 28b, 59 a 59a školského zákona.

2.    Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorej súčasťou je potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a o jeho povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, k žiadosti sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

3.    Pre dieťa, ktoré k 31.8.2022 dovŕši vek 5 rokov veku, je predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2022/23 povinné. Tieto deti sa prijímajú do MŠ prednostne, ak majú trvalé bydlisko v Hontianskych Nemciach.

4.    Ak dieťaťa k 31.8.2022 dovŕši šiesty rok vekuale nedosiahlo školskú spôsobilosť na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej školezástupkyňa MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.

5.    Materská škola vyžaduje pri zápise údaje podľa § 59 ods. 6 školského zákona:

-  meno a priezvisko dieťaťa, jeho dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, štátnu príslušnosť, národnosť

-  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu zákonných zástupcov dieťaťa a kontakt na účely komunikácie

 Ak sa dieťa alebo zákonný zástupca nezdržiava na adrese trvalého pobytu, uvedie sa

miesto, kde sa obvykle zdržiava.

6.    Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia zástupkyni školy, ktoré vydá do 30. júna po schválení počtu prijímaných detí zriaďovateľom školy. Na rozhodovanie o prijatí do školy sa vzťahuje zákon č. 71/1967 o správnom konaní.

 

 

 


Fotografie k článku: