Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad
Obec Hontianske Nemce

(6 kB)

(199 kB)

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(38 kB)

(100 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(55 kB)

(100 kB)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(33 kB)

(100 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(40 kB)

(100 kB)

Záväzné vyhlásenie dozora
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(33 kB)

(100 kB)

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(33 kB)

(60 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(33 kB)

(70 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(33 kB)

(90 kB)

Žiadosť o povolenie rozkopania verejného priestranstva
Obec Hontianske Nemce

(20 kB)

(50 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektu stavby
Obec Hontianske Nemce

(20 kB)

(40 kB)

Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení
Obec Hontianske Nemce

(20 kB)

(100 kB)

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Obec Hontianske Nemce

(20 kB)

(100 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
Obec Hontianske Nemce

(20 kB)

(100 kB)

Žiadosť o určenie súpisného čísla
Obec Hontianske Nemce

(30 kB)

(90 kB)