P O Z V Á N K A 

 

ZASTUPUJÚCA   STAROSTKA   OBCE   HONTIANSKE   NEMCE

JUDr. Renáta Matejová

 

z v o l á v a 

 

mimoplánované zasadnutie Obecného  zastupiteľstva   Hontianske Nemce

14. septembra  2021  (utorok)  o 17:00  hod. do KS  v Hontianskych Nemciach

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie  overovateľov  zápisnice
 3. Schválenie programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia obecného  zastupiteľstva a informácia o podpísaní  zápisnice
 5. Návrh na schválenie úpravy rozpočtu obce
 6. Vyhodnotenie hospodárenia obce za I. polrok 2021
 7. Návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – pozemok KN-C parcela číslo 558/14, katastrálne územie Hontianske Nemce
 8. Návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – pozemok KN-C parcela číslo 558/3, katastrálne územie Hontianske Nemce
 9. Menovanie preventivára požiarnej ochrany obce s odbornou spôsobilosťou na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi
 10. Menovanie za vedúceho kontrolnej skupiny obce na úseku ochrany pred požiarmi
 11. Informácie starostu obce 
 12. Rozprava 
 13. Záver

 

 

 

Hontianske Nemce,    10.09.2021