O Z N Á M E N I E

Zapisovateľkou miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2021 je : Anna Beníková – Obecný úrad Hontianske Nemce, referent telefón: 045/5591280 mobil: 0911942149 email: dane@hontianskenemce.sk


Pre voľbu starostu obce  podáva kandidátnu listinu politická strana a nezávislý kandidát. Politická strana prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátnu listinu zapisovateľke Miestnej volebnej komisie najneskôr 60 dní predo dňom volieb, t. j. najneskôr do 24.augusta 2021 v úradných hodinách obecného úradu a dňa 24.augusta 2021 aj po pracovnej dobe do 24:00 hod. na č. t. 0911942149
 

 

     

                                             

                                                               

                                                                                           JUDR. Renáta Matejová

                                                                                           zástupkyňa starostu obce