Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním 
Priložené dokumenty (1):