Verejný obstarávateľ: Obec Hontianske Nemce

Sídlo: Hontianske Nemce 500, 962 65 Hontianske Nemce

Štatutárny zástupca: JUDr. Renáta Matejová – zástupca starostu obce,
Tel.:  0911 941 149,

Kontaktná osoba: JUDr. Renáta Matejová 

Tel.: 0911 941 149,      e-mail: starosta@hontianskenemce.sk

IČO: 00319929

Bankové spojenie: VÚB a.s.

Číslo účtu: SK56 0200 0000 0000 0182 3412

Verejné obstarávanie vykonáva Obec Hontianske Nemce v súlade so zákonom č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Internou smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.

Obec Hontianske Nemce vypracovala „Internú smernicu, ktorou sa upravuje proces verejného obstarávania v podmienkach obce Hontianske Nemce". Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka. Interná smernica zároveň podrobne upravuje postupy pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a stanovuje kompetencie a povinnosti obce na úseku verejného obstarávania.
Priložené dokumenty (1):