Obec Hontianske Nemce týmto zverejňuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku a zámer prevodu majetku predajom
Priložené dokumenty (1):