Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 podľa § 29 ods. 6) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti.
Priložené dokumenty (1):