ELWIS

Naša obec už čoskoro spustí smart systém evidencie odpadov ELWIS. Reagujeme tak na zmeny v legislatíve, potrebu zvyšovať mieru triedenia odpadov a znížiť tak množstvo skládkovaného odpadu. Evidencia nám poslúži na zistenie skutočného množstva odpadu, ktoré sa u nás produkuje. Na základe monitoringu získame podklad, aby naše odpadové hospodárstvo fungovalo lepšie, bolo transparentné a neplytvalo sa obecnými peniazmi.
Evidenčný systém ELWIS bude využívaný na sledovanie množstva komunálneho odpadu a triedeného odpadu (plasty, papier a pod.). Každá nádoba bude označená jedinečným kódom pre príslušnú domácnosť. Pri každom zbere bude kód naskenovaný do systému pracovníkom zberovej služby. Údaje o množstve odpadu sa budú pravidelne vyhodnocovať. Na ich základe môže zlepšiť informovanosť, pripraviť pre vás osvetové aktivity a do budúcna prijať spravodlivejší systém pre vás, občanov. Pre toto riešenie sme sa rozhodli vzhľadom k meniacej sa legislatíve a zvyšovaniu poplatkov za uloženie odpadu na skládku. Našim spoločným cieľom by malo byť neplatiť za skládkovanie odpadu, ktorý môžeme spoločnými silami vytriediť alebo skompostovať a tak predísť rastu nákladov a zvyšovaniu poplatkov pre občanov. Evidencia nám do budúcna umožňuje zaviesť aj rôzne formy motivácie pre domácnosti, ktoré budú dosahovať najlepšie výsledky v úrovni triedenia.
Evidencia umožní našej obci získať prehľad o tom, kde a v akom množstve odpad vzniká. Na základe informácií môžeme zlepšiť systém zberu odpadov, pripraviť vzdelávacie a iné aktivity, ktoré nám spoločne pomôžu zvýšiť mieru triedenia. Vďaka systému budeme môcť zaviesť spravodlivý systém a motivovať domácnosti k lepšiemu triedeniu zavedením bonusového systému odmien. Takýto adresný systém nám pomôže predísť výraznému zvyšovaniu poplatkov za odvoz odpadu pre občanov a zvýšiť zodpovednosť každej domácnosti za odpad, ktorý produkuje.

„Keď budeme mať vďaka evidencii odpadov na jednej strane mnoho vytriedeného odpadu a na druhej menej komunálneho, prinesie nám to všetkým výraznú úsporu financií, ktoré môžeme investovať do ďalšieho rozvoja obce. Nebudeme musieť odpad vyvážať tak často a platiť vysoké poplatky za jeho zber, prevoz a uloženie. Keď spoločne dosiahneme to, že všetci občania budú kompostovať bioodpad, viac triediť a tvoriť menej zmesového odpadu, bude sa nám všetkým žiť o to lepšie. Naša obec bude čistejšia, budeme mať dobrý pocit, že prispievame k zlepšeniu kvality nášho okolia a životného prostredia. Navyše naše poplatky nebudú narastať a nebudeme vyvážať peniaze zbytočne na skládku. Na základe výsledkov evidencie môžeme v ďalšom období nastaviť aj systém zmien a odmien pre domácnosti s najlepšími výsledkami v triedení odpadu. Verím, že výrazné zlepšenie bude dosahovať čoraz viac občanov a nezostanú k tejto téme ľahostajní. V konečnom dôsledku si každý občan platí za to, aby bol odpad vyvezený a vytriedený, preto je na mieste, aby tieto služby aj adekvátne využíval.“

Váš starosta PaedDr. Jozef Nemec

Leták v prílohe (tlačenú verziu dostane každá domácnosť do poštovej schránky počas označovania zberných nádob QR kódom, o termíne označovania budete informovaní prostredníctvom rozhlasu)

Priložené dokumenty (1):