OBEC HONTIANSKE NEMCE

Obecný úrad Hontianske Nemce 500, 962 65 Hontianske Nemce

zastúpená starostom obce PaedDr. Jozefom  Nemcom  

 

zverejňuje   

 

v zmysle ust. §-u  9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

                                                                                                 

ZÁMER NA ZÁMENU POZEMKOV

a to

 

Ü  novovytvorenú KN-C parcelu číslo 284/103 druh pozemku: ostatné plochy o výmere                76 m2, ktorá bola zameraná Geometrickým plánom číslo: 47 843 632 – 120/2020 zo dňa 06.07.2020, vypracovaným geodetom Martinom Lauroškom GeoPlanML so sídlom Majerský rad 643/44, 963 01 Krupina, overeným dňa 20.07.2020 Ing. Mariánom Drugdom, pod číslom: 195/2020, odčlenením od KN-C parcely číslo 284/2, druh pozemku: zastavaná plocha o výmere 330 m2, a ďalšiu novovytvorenú KN-C parcelu číslo 284/104 druh pozemku: záhrada o výmere 176 m2, zameranú Geometrickým plánom číslo: 47 843 632 – 120/2020 zo dňa 06.07.2020, vypracovaným geodetom Martinom Lauroškom GeoPlanML so sídlom Majerský rad 643/44, 963 01 Krupina, overeným dňa 20.07.2020 Ing. Mariánom Drugdom, pod číslom: 195/2020, odčlenením od KN-C parcely číslo 284/61, druh pozemku: záhrada o výmere 360 m2. Nehnuteľnosti KN-C parcela číslo 284/2, druh pozemku: zastavaná plocha o výmere 330 m2 a KN – C parcela číslo 284/61, druh pozemku: záhrada o výmere 360 m2. Nehnuteľnosti KN – C parcela číslo 284/2 a KN-C parcela číslo 284/61 sú evidované Okresným úradom v Krupine, odbor katastrálny, zápisom v LV č. 339, pre katastrálne územie Hontianske Nemce, obec Hontianske Nemce, v bezpodielovom spoluvlastníctve MVDr. Dezidera Góru a jeho manželky MUDr. Edity Górovej,  

 

za pozemok

 

Ü  novovytvorenú KN-C parcelu číslo 823/174 druh pozemku: trvalé trávnaté porasty o výmere 340 m2, ktorá bola zameraná Geometrickým plánom číslo: 47 843 632 – 120/2020 zo dňa 06.07.2020, vypracovaným geodetom Martinom Lauroškom GeoPlanML so sídlom Majerský rad 643/44, 963 01 Krupina, overeným dňa 20.07.2020 Ing. Mariánom Drugdom, pod číslom: 195/2020, odčlenením od KN-C parcely číslo 823/104 druh pozemku: trvalé trávnaté porasty o výmere 16 285 m2. Nehnuteľnosť KN-C parcela číslo 823/104, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty o výmere 16 285 m2 je evidovaná Okresným úradom v Krupine, odbor katastrálny, zápisom v LV č. 1461, pre katastrálne územie Hontianske Nemce, obec Hontianske Nemce, vo výlučnom vlastníctve Obce Hontianske Nemce.

 

Vzhľadom na to, že zámenou vyššie špecifikovaných nehnuteľností nedochádza k zámene pozemkov v rovnakej výmere, nakoľko pozemok KN -C parcela 823/174 druh pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 340 m2, ktorý nadobúdajú zámenou do bezpodielového spoluvlastníctva žiadatelia, získavajú pozemok vo výmere o 88 m2 viac v porovnaní so zámenou pozemkov KN-C parcela číslo 284/103 druh pozemku: ostatné plochy o výmere 76 m2 a KN-C parcela číslo 284/104 druh pozemku: záhrada o výmere 176 m2, ktoré nadobúda do výlučného vlastníctva Obec Hontianske Nemce, a z tohto dôvodu rozdiel vo výmere vymieňaných pozemkov doplatia žiadatelia MVDr. Dezider Góra spolu s manželkou MUDr. Editou Górovou vo výške 2,00 eur/m2, ktorá je v tejto výške určená pre občana Hontianskych Nemiec.

 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: V danom prípade je dôvodom hodným osobitného zreteľa tá skutočnosť, že žiadatelia reálne neužívali vlastnícky im patriace nehnuteľnosti v rozsahu, v akom ich nadobudli do ich bezpodielového spoluvlastníctva, nakoľko na nehnuteľnostiach KN-C parcele číslo 284/2 druh pozemku: zastavaná plocha o výmere 254 m 2 a KN – C parcele číslo  284/61 bola vybudovaná miestna komunikácia ( cesta ). Žiadatelia navrhujú daný stav vyriešiť zámenou pozemkov, keďže obec má vo vlastníctve pozemok susediaci s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov. V súvislosti s predmetnou žiadosťou si obec preverila daný stav a aj v spojení s vyjadrením štatutárneho zástupcu ZŠ s MŠ v Hontianskych Nemciach, ktorý nemá námietky voči prevádzanej nehnuteľnosti v rozsahu výmery 88 m2 ( pozn. túto plochu užíva škola v rámci vybudovaného športového areálu ),  obec vyhovel žiadosti žiadateľov. Pre úplnosť sa poznamenáva, že zámena vyššie špecifikovaných nehnuteľností sa nedotkne plochy, na ktorej má škola vybudovanú oddychovú zónu, meteorologickú stanicu a ani plôch využívaných za účelom výkonu športových aktivít.

 

Zámer predať pozemok  bol zverejnený:

 

  • na úradnej tabuli obce  dňa    26.11.2020      
  • na internetovej stránke obce dňa  26.11.2020

     

                                                               

                                                                                              

 

                                                                                              PaedDr. Jozef  Nemec  

                                                                                                       starosta  obce