OBEC HONTIANSKE NEMCE

Obecný úrad Hontianske Nemce 500, 962 65 Hontianske Nemce

zastúpená starostom obce PaedDr. Jozefom  Nemcom

 

ZVEREJŇUJE ZÁMER A VYHLASUJE PODMIENKY

obchodnej verejnej súťaže obce č. 1/2020 o najvhodnejší návrh na predaj obecného pozemku  na výstavbu rodinného domu.

Obec Hontianske Nemce zverejňuje obchodnú verejnú súťaž v súlade s ust. §-u 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za účelom  podávania návrhov na odkúpenie obecného pozemku za účelom výstavby rodinného domu. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je pozemok  KN - C parcela číslo 166/8 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 600 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Hontianske Nemce, zapísaný v LV č. 672,   ktorý je vo výlučnom vlastníctve Obce Hontianske Nemce.

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže:

Názov: Obec Hontianske Nemce

Obecný úrad, 962 65 Hontianske Nemce č. 500

IČO: 00319929

zast.: PaedDr. Jozefom Nemcom, starostom obce

číslo účtu: SK56 0200 0000 0000 0182 3412

bankové spojenie: VÚB Banka a.s.

 

Predmet obchodnej verejnej súťaže

 

1.      Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na odkúpenie obecného pozemku KN - C parcela číslo 166/8 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 600 m2, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Hontianske Nemce, zapísaný v LV č. 672, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Obce Hontianske Nemce. Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.

 

Kritériá pri výbere najvhodnejšej ponuky

 

q  vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje.

Lehota na podávanie súťažných návrhov:

 

q  do 10.12.2020 do 12:00 hod.

Ponuka musí byť odovzdaná alebo doručená na Obecný úrad v Hontianskych Nemciach tak, aby jej prijatie mohlo byť zaevidované v podateľni OcÚ najneskôr dňa 10.12.2020 do 12:00 hod.

 

 

Spôsob podávania súťažných návrhov:

 

Súťažnú ponuku predkladá účastník v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej je uvedené meno a adresa účastníka a označenie „OVS – pozemok – neotvárať“, na adresu Obecný úrad Hontianske Nemce 500, 962 65 Hontianske Nemce.

 

Obsah súťažných návrhov:

 

Súťažný návrh musí obsahovať:

§  presné označenie navrhovateľa; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, tel. číslo, pri fyzickej osobe - podnikateľovi a pri právnickej osobe: názov/obchodné meno, sídlo, IČO, tel. číslo, meno a priezvisko štatutárneho orgánu,

§  navrhovanú kúpnu cenu, pričom minimálna cena je 5 €/ m2

§  čestné vyhlásenie účastníka, že súhlasí s podmienkami obchodnej verejnej súťaže

§  čestné vyhlásenie účastníka, že súhlasí s návrhom kúpnej ceny a že do 60 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže uzavrie kúpnu cenu s Obcou Hontianske Nemce

§  súhlas účastníka – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v rozsahu a pre účely obchodnej verejnej súťaže,

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

ø  vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie návrhov a lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak, ako boli vyhlásené podmienky tejto súťaže.

 

ø  že obsahom kúpnej zmluvy bude povinné zmluvné dojednanie o možnosti predávajúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy pre prípad, že kupujúci nezačne s výstavbou rodinného domu v lehote do troch rokov odo dňa  rozhodnutia príslušného okresného úradu, odboru katastrálneho o vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a dojednanie o predkupnom práve v prospech predávajúceho, pre  prípad ďalšieho predaja pozemku  okrem scudzenia v prospech blízkej osoby

 

ø  navrhovateľ nemá právo na úhradu nákladov spojených s účasťou na OVS,

 

ø  víťaz OVS je povinný uzatvoriť s Obcou Hontianske Nemce zmluvu do 60 dní od schválenia výsledku OVS obecným zastupiteľstvom.

 

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže sa uskutoční dňa ..11.12.2020.. v kancelárii starostu obecného úradu v Hontianskych Nemciach.

 

 

Zo súťaže sa vylučujú:

§  návrhy doručené po stanovenom termíne, t.j. po 10.12.2020 po 12:00 hod.

§  návrhy, v ktorých nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok obchodnej verejnej súťaže

§  návrhy navrhovateľov, v ktorých vyhlasovateľ súťaže zistí, že navrhovateľ uviedol nepravdivé údaje v súťažnom návrhu resp. v jeho prílohách

§  v prípade ak navrhovateľ predloží viac ako jeden návrh, budú všetky návrhy zo súťaže vylúčené.

Lehota na oznámenie vybraného návrhu

Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený písomnou formou každému účastníkovi obchodnej verejnej súťaže, ktorý predložil ponuku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 po schválení výsledku obchodnej verejnej súťaže.

 

 

Zámer vyvesený  dňa      25.11.2020

Zámer zvesený  dňa       10.12.2020.

Zodpovedný za zverejnenie  PaedDr. Jozef Nemec